Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats gegrepen in ons land sinds bijna een volle eeuw. Eerst door den aankoop van Louisiana in 1803, en toen door dien van Florida (1819). Mexico stond ons in 1848 een groot deel van onze Zuidwest af, en in 1853 nog een ander, kleiner stuk, de Gadsdon Aankoop. Het groote gebied van Texas werd door een samenloop van allerlei omstandigheden in i!H5 geannexeerd. Al deze stukken land kwamen onder de vleugelen der Unie met het bepaalde doel dat de inwoners er van in den loop des tijds onze medeburgers zouden worden en het grondgebied verdeeld in staten, met gelijke rechten als de anderen.

,, Imperialisme" beteekent onderons, naar de meest gangbare terminologie, het aanhechten van landen aan onze Unie zonder dat men bedoelt of begeert om die in den loop des tijds wezenlijke bestanddeelen van onzen Statenbond te maken, en zonder den inwoners er van een deur open te zetten om zich langs wettigen weg vol burgerrecht te verschaffen. Die landen worden dan veeleer beschouwd als koloniën, of liever, als ,,aanhoorigheden" (dependencies) en de bewoners er van zijn feitelijk onze onderdanen die wel belast worden maar geen aandeel in onze regeering hebben. Tegen zulk Imperialisme waren zeer velen onzes volks, die zich anti-Imperialisten noemden. Zij waren tegen het z.g.n. Imperialisme gekant, allereerst omdat dit, naar ze openlijk verklaarden, streed tegen de Verklaring van Onafhankelijkheid. Bij voorkeur haalden ze daaruit dezen zin aan: dat regeeringen hunne rechtvaardige macht van de toestemming der geregeerden ontvingen.

Ten andere beweerden zij dat de Constitutie aan onzen president en ons congres alleen beperkte macht gaf, d.i. om

Sluiten