Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen in Noord Amerika vrij te maken van het juk der Spaansche overheersching. We waren verzoend met de vernietiging van de Spaansehe vloot doordat we meenden dat de Ver. Staten van N. A. tusschenbeide gekomen waren om de verdrukte Philippijnen te verlossen. Doch wat zag men van achteren! Zij die als bevrijders waren opgetreden stelden zich als bezitters en overwinnaars aan en de ongelukkige bevolking die eerst zooveel te lijden gehad had, doordat ze zich voortdurend had weten te onttrekken aan het Spaansehe juk, moest weêr de wapenen opnemen om zich tegen het misbruik van macht van de zijde der Ver. Staten te verdedigen. Dit is eene zwarte vlek op de loopbaan van McKiuley, dien we overigens als Christen en als mensch moeten v/aardeeren."

Te verklaren is dit doen van McKinley uit de verwisseling van twee begrippen—recht en nut—door den jammerlijken invloed der hedendaagsche Evolutiegeest die onze moreele atmosfeer bezwangert, en die als „recht" wil doen voorkomen alles wat slechts „nuttig" is, een invloed waaraan ook onze overledene president helaas niet ontsnapt is, gelijk uit sommige zijner redevoeringen duidelijk blijkt. Maar hoe verklaarbaar ook—goedkeuyen kunnen wij zijn doen niet. En we bejammeren het dat zijn blazoen ontsierd is door deze politiek. We betreuren dit om McKinley's wille. Om des beginsels wille bovenal. En ook om wille van onze geliefde Republiek. Hoe kunnen we zóó ons verdedigen tegen de wereld? En—wat meer is—hoe kan Gods zegen op ons als land rusten waar we eene politiek volgen die in strijd is met de fundamenteele beginselen onzer Republiek, beginselen die ons aanspoorden en kracht gaven om Brittanje's juk af te werpen, beginselen op welke we trotsch

Sluiten