Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was. En zekerlijk was met die stemming van 't Congres te rekenen in een land waar de stem der meerderheid als die des volks wordt geacht. De uitvoer van paarden kon, naar bevoegde zijde mededeelde, niet verboden daar onze Bondsregeering geene voldoende autoriteit had om diergelijken handel, al is het in oorlogstijd, aan banden te leggen. Misschien is het om dezelfde reden dat het overigens sterk sympathiseerend België, ja zelfs Nederland, dergelijken uitvoer niet keert! En wat nu formeel protest aangaat, vooral Europa valle ons daarover niet te hard daar ook dat werelddeel niet protesteert tegen Engeland's doen. Zelfs het Nederlandsch ministerie dat den eminenten man als hoofd heeft die ons volk bij de laatste verkiezing aanried om ten minste niet voor McKinley te stemmen, ook al mede omdat zijne herkiezing „het laatste vonkje van hoop op interventie voor onze stamgenooten in Afrika zou blusschen,"* en die zoo herhaaldelijk luide en welsprekend getuigde tegen Engeland, zelfs dat ministerie heeft tot heden toe niet geprotesteerd. De jongste troonrede gewaagde zelfs met geen enkel woord van den Zuid Afrikaanschen krijg. Reden waarom het Handelsblad, het cabinet gispte en een onzer bladenj de veel beteekenende woorden publiceerde:

,,Wij kunnen niet begrijpen, dat hij, die Amerika zulk een raad gaf, nu zelf het hoofd in den schoot legt, zonder Engeland te verwittigen, dat zijn gedrag een schande is voor de menschheid en zonder, ook al kostte het zijn positie, op te komen voor het Recht van zijn eigen volk, al woont het in een ander werelddeel.

* Dr. A. Kuyper in De Standaard, 14 SepU 1900. t Ons Vaandel.

Sluiten