Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXIX.

McKINLEY S LAATSTE D(3DEN.

Het laatste jaar waarin McKinley aan het hoofd onzer natie stond kenmerkte zich door verschillende feiten die wel niet buitengewoon gewichtig waren, maar toch veel staats^ beleid eischten en wel waardig zijn te worden aangestipt. Een dier feiten had zelfs ons land tot groote moeilijkheden kunnen brengen, ware het den president niet gelukt door weldoordachte staatkundige grepen dit te voorkomen. Dat was de Chineesche kwestie. Een door en door reactionaire partij, de Boksers, die China uitsluitend voor de Chinêezen opeischte en vijandig was van westersche beschaving, had daar het drakenhoofd opgestoken, vele zendelingen en inboorling-christenen gedood, gebouwen verwoest, en zelfs de vreemde gezanten in Peking belegerd. De voornaamste mogendheden, ook ons land, zonden toen krijgslieden die Peking innamen, de gezanten bevrijdden en de Chineezen tuchtigden. Daarmede echter waren enkele Europeesche machten niet tevreden. Zij wilden het ,,Hemelsche Rijk" onder elkander deelen als buit! Met name Rusland. De president wilde dat echter niet toestaan, verzette zich vastberaden, en China kwam er af met de betaling eener groote schadevergoeding. Wel mag dat rijk blijde zijn dat het hoofd onzes volks zich alzoo gehouden heeft! En meer dan

Sluiten