Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemendheid berust in de overwinningen des vredes en niet in die des oor logs. Wij hopen dat allen die hier vertegenwoordigd zijn mogen worden aangespoord tot een hooger en

edeler pogen voor hun eigen goed en dat der wereld

Onze ernstige bede is dat God genadiglijk voorspoed, geluk en vrede zal schenken aan al onze naburen en dezelfde zegeningen aan alle volkeren en machten der aarde."

Heel de wereld juichte mede met het gehoor in Buffalo toen deze woorden werden vernomen. Zij begroette hem ais een man gevierd en zeer gewenscht- Uit menig gemoed rees wellicht de bede op: ..Ach God der volkeren, geef dien man gena en levenstijd deze idea'en te verwerkelijken.'' Hoe vreemd! Hoe dubbel vreemd. Hoe tiendubbel jammerlijk! Toen nog "t gejubel weerklonk sloop in diezelfde Expositie reeds een man rond. gelijk een adder schuifelt onder "t gras. zijn prooi steeds naderend. £en man, het hart vervuld met muichelmoordende plannen door hem ingeblazen die Judas bezielde en Balthazar Gerards.

Arme. arme McKinley. moet alzoo uw einde zijn? Eer. einde als dat des Groot en Zwijgers, en dat van Lincoln en van Garfield?

Sluiten