Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij bracht allerlei kisten en kasten mede, en tafels en stoelen, „huisraad" dien naam waardig, om het ruwe en onbeholpen gerij van Thomas Lincoln te vervangen.

Het eerste, wat hare vaardige handen deden, was Sarah en Dennis en Abraham een flink bad te geven, zooals ze in geen jaar gehad hadden; en een goed bed om op te slapen was binnen korten tijd gereed.

Daarna hanteerde zij de naald tot midden in den nacht en fatsoeneerde kleeding voor de kinderen, die hen tienmaal beter voorkomen gaf, dan sinds geruimen tijd het geval was geweest.

Ook de hut onderging zeer gewenschte en hoogst noodzakelijke verbeteringen.

Thomas had het maar laten gaan met wat geolied papier voor het raam, en de deur was een armzalig samenlapsel van enkele ellendige plankjes en latten. Maar het duurde niet lang of moeder Lincoln had haar man overreed om wat glas te koopen en een fatsoenlijke deur te maken.

Een houten vloer bedekte eerlang den leemen bodem der behuizing, een verbetering die de huiselijkheid ten zeerste verhoogde.

Er kwam zelfs een tafelkleed over den disch en de kopjes en schotels werden beter gewasschen dan ooit.

Het wijs beleid der goede vrouw des huizes wist het zóó te besturen dat de verschillende kinderen opgroeiden in de beste harmonie.

\ an stonde af aan waren Abe en zijne stiefmoeder op goeden voet.

Van haar getuigde hij op lateren leeftijd: „Zij was eene edele vrouw, liefhebbend, goed en vriendelijk en andere vrouwen verre overtreffend." Dat was een schoon en loffelijk woord, dat beiden eer aandoet. En zij sprak meer dan eens van hem als „een kind dat haar nimmer onvriendelijk had toegesproken, noch met norschen blik aangezien en nooit geweigerd had om het een of ander huishoudelijk werk voor haar te verrichten."

Kinderen die dit leest, in hoever is de toekomstige president

Sluiten