Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij hoorde hoe die gekneed en bezield kon worden door een meester in de welsprekendheid. Het verdedigen van een mensch, wiens leven en het geluk van al zijne dierbaren op het spel staat, kwam hem gewichtiger voor dan ooit te voren. Een nieuwe wereld opende zich voor hem in dat rechthuis te Booneville en Lincoln besloot om, zoo de Heere den weg baande, mettertijd advocaat te worden.

De bewoner van Indiana's achterhoek was zóó vervuld met bewondering voor den weisprekenden Breckenridge, dat hij de vrijmoedigheid nam om hem op zijn weg naar zijn hotel toe te spreken en zijne bewondering uit te drukken. Maar de trotsche advocaat, sloeg, toen hij een langen, mageren en zeer armoedig gekleeden boerenjongen voor zich zag staan, een verachtelijken blik op zijn ontgoochelden bewonderaar en zonder hem eenig antwoord waardig te keuren, wendde Breckenridge zich van Lincoln af.

Jaren daarna, toen die lompe jongen uit het hartje van Indiana in het \\ itte Huis zetelde als de machtige president van een groote republiek, verscheen diezelfde Breckenridge bij hem ter audiëntie. Lincoln herinnerde hem aan het voorval te Booneville en de hoogmoedige advocaat leerde eene beschamende les, die hem, naar wij zullen hopen, een beter mensch maakte. Hoe noodig dat elk ter harte neemt het woord van Paulus: „Uwe bescheidenheid zij allen menschen bekend."

Sluiten