Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorhoofd, waarvan hij al zijn leven het lidteeken moest omdragen.

De ellendelingen hadden bijna, onwetend, hun grooten toekomstigen weldoener vermoord! Wat doet de mensch soms niet in zijn blindheid. De Joden deden nog erger toen zij den Christus kruisigden, hun besten Vriend en eenigen Helper.

Lincoln keerde goed en wel van de reis naar het Zuiden terug en kon zijn patroon een welgevulden geldbuidel overhandigen. Zijn eigen loon kwam in de zakken van zijn vader Thomas. En zoo ging het met alles wat hij verdiende. Want in die dagen had men in Amerika nog niet de slechte gewoonte dat opgeschoten jongens aan vader en moeder slechts wat kostgeld betalen, zooals het nu, helaas, zelfs in christelijke kringen, wel eens gebeurt, tot groote schade van alles wat tot een recht christelijk gezinsleven naar den Woorde Gods, behoort.

Het is echter zeer te bejammeren dat Thomas Lincoln niet beter met het zuur verdiende geld van zijne kinderen wist om te gaan. Hij was een man die verre van voorbeeldig was als een huisverzorger, ook al ging hij nog al trouw ter kerk met vrouw en kroost bij de Presbyterianen, want destijds was hij lid van hunne kerk. Zijn wandel stemde niet geheel overeen met zijn belijdenis.

Door dat slechte beheer van zijne geldmiddelen was Thomas zelfs niet in staat om zijn land af te betalen aan de regeering, hoewel hij slechts twee dollars per akker had te geven.

Na verloop van elf jaren had hij het niet verder gebracht dan tot het betalen van de helft der oorspronkelijke koopsom en dat eigenlijk ook nog niet eens, want hij had eerst 160 akkers opgenomen en later waren slechts tachtig akkers zijn gedeeltelijk eigendom.

En zooveel losse schulden had hij, dat hij groot gevaar liep om zelfs zijne rechten op deze tachtig akkers te verliezen.

Toen deed Thomas Lincoln wat menig ander onvast pionier heeft gedaan: hij sloeg zijne oogen wederom westwaarts, naar

Sluiten