Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toch werd hij niet gekozen, daar een viertal andere candidaten in de andere gedeelten yan het district veel beter bekend en dus veel sterker waren dan Lincoln, die daarenboven slechts tien dagen tijd had gehad om het kiezersvolk te bewerken. En daarenboven ... hij was een arm en penningloos candidaat; en vooral zoo iemand die zich nog eene politieke reputatie moet scheppen, maakt in het democratisch Amerika in den regel geen bijzonder grooten opgang.

Maar, Lincolns naam kwam toch onder de aandacht van het volk van Sangamon county; hij was beter bekend geworden, in ruimer kring dan te voren, en de toekomst zou openbaren dat Lincolns optreden niet vergeefs was geweest.

Inmiddels was het voor den ex-soldaat en verslagen candidaat een levensvraag geworden hoe verder door de wereld te komen.

En gelukkig kwam er eene gelegenheid om wederom geregeld te arbeiden.

Op grond van zijne welbekende reputatie van eerlijkheid kon hij een aandeel koopen in den winkel van de gebroeders Herndon te New Salem.

Geld was er destijds bijzonder weinig in den omloop. Trouwens, Lincoln was zoo arm als Job. Maar eene belofte op papier, een schuldbrief, kon voorloopig volstaan, en zoo werd de vroegere winkelbediende nu een koopman voor eigen rekening. Een koopman op crediet. En al de klanten kochten op crediet, of verruilden landbouwproducten, zooals boter en eieren, voor wat de winkelier voorradig had. Zulke primitieve toestanden van ruilhandel vond en vindt men overal in de nieuwe nederzettingen in het Westen der Yereenigde Staten.

De begunstigers maakten het aan de nieuwe firma niet overdruk.

Dat gaf Abraham echter tijd om voort te gaan met de bestudeering van wetboeken, want zijn oud ideaal om nog eens advocaat te worden, stond hem aanhoudend voor den geest en kwam steeds meer op den voorgrond.

Sluiten