Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reeds begon het publiek daarvan te profiteeren, want meer dan een New Salemmer maakte destijds gebruik van Abe Lincolns kennis van wettige papieren en van door de wet vereischte formaliteiten. Soms maakte men wel eens misbruik van zijne goedheid door te trachten met een vriendelijk „dankje" te volstaan. Alsof de jonge arme adspirant-advocaat daarvan leven

Het ging hem met de studie van de wetten echter meer voorspoedig dan met zijne handelszaak. De arme Lincoln werd zelfs geruïneerd! u

Dat kwam doordat een van zijne compagnons te verkwistend

leefde en veel te veel speculeerde. Het zal den eerlijken Lincoln

wel zeer hard hebben gevallen, maar hij moest het aanzien dat

al zijne goederen onder den hamer werden gebracht en voor spotprijs verkocht.

en^WipÏT if,erJatld °f hij e6n man van "twaalf ambachten en dei tien ongelukken zou worden.

Wat nu te doen? Naai- de boerderij terugkeeren en wederom knecht worden? Daar had Lincoln al bitter weinig zin i„. ziin

w- T 8 tem' zijne ideaIen daa™' te hoog.

den " Pe" "at hlJ' 00'C deS"i<is zi'n toCTl"cht nam tot

den God zijner vrome moeder, en ervoer:

„Die Hem aanroept in den nood,

Vindt Zijn gunst oneindig groot."

In elk geval er kwam uitredding. En wel op eene wijze die Lincoln misschien niet verwacht had.

Destijds woonde er in Sangamon county een landmeter die John Calhonn heette. De man had het zeer druk met zö» yaT

"a' '"K °T6t Werde" er nieuwe stede" ""gelegd!

snellen 01 ew?°"de 00rd »]at zooreel vooruitzicht bood voor ellen en reusachtigen vooruitgang.

op Wie™ ^ ""k" kWame° n°0i' Verder dan M de S^oorte

Sluiten