Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen kreeg, dank zij het nieuwe pak waarin hij zich kon steken door Smoot's voorgeschoten penningen.

Gedurende de eerste termijn dat onze Abe zijn volk diende in de Staatsregeering, gedroeg hij zich op een wijze die hem de achting van velen, die eerst met verachting neerzagen op den lompen boerenjongen uit Sangamon county, deed winnen. Lincoln hield zich bij voorkeur in het achterste gelid. Hij wist dat er nog veel te leeren was in de geheel nieuwe wereld die zich nu voor hem opende in Vandalia.

Eene nieuwe wereld wat personen aanging. Hij gevoelde zich onder zijne meerderen wanneer hij zag op de leiders van de Wetgevende Vergadering. Een nieuwe wereld ook wat aanging allerlei vraagstukken die de aandacht der politici bezig hielden. En ook de wetsontwerpen, die ter sprake kwamen, eischten veel en nauwgezet onderzoek.

Tot in den nacht hield de deputaat van Sangamon county zich bezig met wetgeleerde studie, behalve de gezellige avonden, die met andere afgevaardigden werden doorgebracht in het hotel. Dan werd de ex-kapitein vaak en ongezocht het centrum van alle gezelligheid door de tallooze anecdoten en geschiedenissen die hij wist op te disschen.

Want als smakelijk verteller had hij zijne wedergade niet in geheel Amerika.

Wat Lincoln vooral aanspoorde om zich op de studie der wet te werpen was een voorstel van den heer John T. Stuart, een

voornaam advocaat.

Deze had allerlei stukken van den jeugdigen afgevaardigde gelezen in verschillende weekbladen en begon eene levendige belangstelling in hem te gevoelen. Bij zekere gelegenheid knoopte hij een intiem gesprek aan met onzen man en vroeg hem of hij er nooit over gedacht had om in de rechten te studeeren.

„Nu ja," sprak de bescheidene Abe, „ik heb er wel eens over gedacht, en anderen hebben er meer dan eens met mij over gesproken, maar ik durf heusch aan zoo iets niet ernstig te

Sluiten