Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— zijne partij den rug toe te keeren en dan een bliksemafleider op zijn huis te zetten om een schuldig geweten te beschermen tegen den toorn des Almachtigen."

Een daverend applaus ging er op uit de menigte en Forquer moest met beschaamde kaken afdruipen.

Bij eene andere gelegenheid in datzelfde jaar 1836, bewees Lincoln evenzeer zijne gevatheid om een tegenstander in het publiek schaakmat te zetten.

Onder de Democratische redenaars die Sangamon county dat jaar bezochten om stemmen te winnen voor hun partij, was een zekere Kolonel Dick Taylor.

Deze was een zeer ijdel mannetje, naar de mode van dien tijd gekleed in zijde en satijn en met een groote kanten das op de borst.

Hij droeg eene zware horlogeketting met verschillende medallons versierd en maakte op elk die hem in volle tenue kende den indruk van een fat, een „dandy", zooals men het in het

Engelsch noemt.

Nu wilde het geval echter dat de Democraten beweerden, dat zij de partij vormden van het gewone volk, van de ,,kleyne luyden". En daarom, toen hij met Lincoln in debat was, begon Taylor, ouder gewoonte, uit te varen tegen de aristocratische

Whigs met hunne zijden kousen.

Kalm hoorde Lincoln dit aan, want zooals hij daar stond in zijn eenvoudig pakje, met zijne ruwe laarzen, en in zijn wollen overhemd zonder halsstrik, was hij wel het tegenbeeld van een verwend en verwijfd aristocraat.

Doch, alsof zijne verschijning nog niet genoeg was .om den tegenstander te verslaan in zijne argumenten — er gebeurde

een aardig incident.

Kolonel Taylor had gedurende zijne rede zijn overjas aangehouden en deze tot boven toegeknoopt, zoodat het gehoor niets kon zien van al de fraaiigheden van zijn costuum. Maar in het vuur van zijne toespraak, och arme, daar ging de overjas los

Sluiten