Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abolitionisten genoemd, dat is menschen, die voor het afschaffen der slavernij waren.

Maar hoewel Illinois een noordelijke staat was, waren er toch velen van zijn burgers aan de zijde van het Zuiden. Sommigen door hun zuidelijke afkomst; anderen, vooral in het zuidelijkst gedeelte van den staat, doordat zij telkens zagen dat de slavernij inderdaad een winstgevende zaak was voor de blanke eigenaars. Dat het zonde was voor God en menschen om zich vet te mesten met het zweet, het bloed, de tranen en het lijden van een evenmensch, woog bij sommigen al heel licht en werd door menigeen in 't geheel niet gevoeld. Zelfs waren er vele leeraars, die het knechtschap van de kinderen Chams rechtvaardigden, met een beroep op Noachs profetie uit Genesis 9 : 25: „vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten zij hij zijnen broederen!" Alsof deze profetie hen het recht gaf om als slavenhouders op te treden en willens en wetens den vloek te vervullen!

Dan had ook Judas zich kunnen beroepen op een profetisch woord en zijn booze daad van het verraden des Heilands er mede kunnen verdedigen! Maar, hoe dit ook zij, er waren er heel wat in Illinois die het met het Zuiden hielden, in zake de slavernij.

Ook de groote meerderheid der Wetgevende Vergadering, die daarom in het voorjaar van 1837 enkele wetten aannam, geheel naar den zin van degenen die de lijfeigenschap der arme

negers voorstonden.

Maar wie er ook boog voor den populairen afgod dier dagen, niet de vertegenwoordiger van Sangamon county. Hoewel zeven van de negen afgevaardigden van zijn district hem tegenstonden, teekende Lincoln met zijn vriend Dan Stone protest aan tegen

de aangenomen wetten.

Zij spraken het openlijk uit: „dat de slavernij gefondeerd is

op onrecht en een verkeerde practijk."

Dat teekende zedelijken moed.

Dat was een bewijs, dat staatkundige beginselen, als beginselen, iets beteekenden voor den langen mageren deputaat van

Sluiten