Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien een vogeltje door een open raam vloog en een ander raam uit, ja zelfs zich op de vensterbank nederzette, dan voor spelde dit, dat er spoedig een sterfgeval in het hn.s zon wezen Het gejank van een hond voor het raam was evenzeer een

voorbode des doods. , ,

Indien een paard ademhaalde boven een kind, was zulks een

teeken dat het wicht den kinkhoest zou krijgen.

Wat boerenwerk aanging, moest alles gedaan worden op zekere

^Boomen'moesten geveld worden bij het licht van de maan of vroeg in den morgen. Aardappelen en andere bolvruchten moesten geplant worden bij donkere maan, maar al wat vrucht droeg boven den grond moest gepoot worden bij lichte maan- Zelfs het zeepmaken moest bij maanlicht geschieden en het kooksel moest door één persoon geroerd worden en in eene nch g. Niets van eenige beteekenis mocht op Vrijdag worden begonnen. Deed men zulks, dan zou onheil de onderneming ten einde toe

^Dez^Vrijdag-vreeze is trouwens niet tot Amerika bepaald, maar tamelijk overal bekend, waar men gelooft in den kruisdood des Heeren, op den Vrijdag der lijdensweek.

Doch, was er heel wat bijgeloof, er was in die dagen ook heel wat kinderlijk geloof in den Christus Gods, als den Heiland der wereld. Dat geloof werd levendig gehouden, ook in de ver

borgenste achterhoeken der nieuwe nederzettingen, door de rondrenende predikers, de „circuit riders" van het pionierstijdperk.

Wij ontmoetten reeds zulk een onvermoeid evangelie-prediker

in Ds. Elkin van de Baptisten kerk. Vooral de Methodisten maakten veel werk van het bereiken der pioniers. Een van hunne meest typische en beroemdste rondreizende leeraars was Ds Pieter Cartwright. Een jaar vóór Lmcolns geboorte, werd hij aangesteld als prediker in hetzelfde Kentucky, waarint de toekomstige president het levenslichtt ;

verhuisde ook Cartwright naar Illinois, naar dezelfde streek

Sluiten