Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het jaar 1856, was Dr. James Smith de predikant dezer kerk en, evenals zijn voorganger, een man van beslist Calvinistische

Mevrouw Lincoln was op twaalfjarigen leeftijd aangenomen m de Episcopaalsche kerk, ergens in Kentucky. Onder de prediking van Dr. Smith werd zij tot den Heere gebracht en daarom werd

zij in 1852 belijdend lid zijner gemeente.

Lincoln werd een getrouw kerkganger, vooral na het jaar 184 , toen zijn zoontje Edward hem door den dood van het hart was gescheurd. De troostende woorden, hem door Dr. Smith toegesproken, gaven hem veel bemoediging in zijn verhes en trokken hem meer dan ooit tot den dienst des Woords onder dezen man Gods.

Dr. Smith werd ook voor Lincoln het gezegend middel om hem te verlossen van wat De Génestet omschreef als: Een wreede nachtwaak vol van wreev'le fantasieën Doorworsteld in den arm van twijflaars en gemeen •

zoodat hij:

's Morgens afgemat, vol onbestemde smarte Een troost zocht en een God, een leven voor zijn harte, En alles riep : „Vergaan, vergaan!"

Het instrument, dat Lincoln ontrukte aan de strikken des on-eloofs, door Paine en Volney gespannen, was een werk dat Dr° Smith indertijd had geschreven en in 1843 uitgegeven, g titeld The Christian's Defense", dat is: „Des Chnstens Verweer" waarin de gewone argumenten tegen de goddelijke afkomst

en de ingeving en onfeilbaarheid der Heilige Schrift werden opgesomd en weerlegd. Lincoln bestudeerde de twee dee.en van dit° werk op aandachtige wijze, met het resultaat dat zijne onge-

loofstheoriën hare kracht verloren. En ^r w«rd van de echtheid en betrouwbaarheid des Bijbels, dat hij latei in Springfield eene redevoering hield, op de jaarvergadering van het Bijbelgenootschap, en er voor pleitte dat toch geen en

Sluiten