Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IX.

Lincoln, als Hd van het Congres.

Groot van beteekenis in het leven der Vereenigde Staten is het Congres, (bestaande uit het Huis van Volksvertegenwoordigers en den Senaat) dat te Washington vergadert, als het hoogste wetgevend lichaam van de Republiek. Ruime macht bezit het, welke voornamelijk bestaat in het heffen van belastingen, het aangaan van leeningen ten dienste der natie, het regelen van den handel met het buitenland en in eigen domein, het aanmunten van geld, het oprichten en onderhouden van den postdienst, het aanmoedigen van wetenschap en kunst, het aanstellen van rechters, het straffen van overtreding van het volkerenrecht, het verklaren van oorlog en het onderhoud van leger en vloot. De opperbevelhebber van de militaire macht ter zee en te land is de president. Deze bezit ook het recht van veto binnen zekere grenzen, dat is: het weigeren van het teekenen van wetten door het Congres aangenomen.

Zoo de president zich schuldig maakt aan plichtsverwaarloozing of machtsoverschrijding, bezit het Huis der Volksvertegenwoordiging de macht om hem in een staat van beschuldiging te stellen.

De Senaat treed dan als rechtbank op, om het al of niet schuldig te onderzoeken en uit te spreken.

Sluiten