Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was geweest met den geest en het karakter van dat volkrijk deel der Unie.

Omgang met de leiders uit die streken deed Lincoln de oogen openen voor het feit, dat de vrije geest van het kroost der Puriteinen aldaar, het op den duur niet zou kunnen en niet zou willen uithouden onder eene staatsregeling, die het knechtschap der zonen Chams zou wettigen, uitbreiden en perpetueeren.

Hij begon te begrijpen, dat het met het Noorden en met het Zuiden zou uitloopen op een kiezen of deelen. Of het Zuiden zou moeten bukken voor de beginselen der persoonlijke vrijheid door het Noorden omhelsd, of... ja, God alleen wist waar en wat het einde zou zijn, maar wanneer Lincoln de gisting en opwinding der gemoederen merkte onder de Noordelijken en hij dacht aan het krijgshaftig karakter van de zonen van het Zuiden en hun voorliefde voor de slavernij, dan kromp zijn vaderlandslievend hart ineen van pijn, en zijn ernstig gelaat betrok nog meer dan gewoonlijk.

TTij zag een zwarte, van ellende bezwangerde, wolk zich samen pakken boven zijn geliefd land en vreesde soms het ergste.

Tot zijne vreugde behaalde zijn candidaat de overwinning aan de stembus van November 1848.

Taylor kreeg 163 electorale stemmen en zijn Democratischen tegenstander slechts 127. Electorale stemmen wil zeggen dat men in verschillende staten mannen kiest, de zoogenaamde „electors", die na de volksstemming, in de hoofdstad van eiken staat vergaderen om daar officieel hunne stemmen uit te brengen ten bate van de candidaten van hunne partij, die in de verschillende kiesdistricten zegevierden. De Amerikaansche burger kiest den president en vice-president der Unie niet op directe wijze.

Daardoor gebeurt het wel eens dat iemand, die de meeste stemmen had van het volk des geheelen lands te zamen geteld, toch niet verkozen werd, omdat hij niet de meerderheid van de electorale stemmers der verschillende staten had verkregen. Zoo

Sluiten