Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor wat het Congres had gedaan! Geen wonder dat een man als Lincoln weinig deel nam aan de politieke campagne van dat jaar.

Zijn hart was meer met de „Free Soilers", die ook ditmaal weer luide spraken van : „Geene vermeerdering van slavenstaten geene vermeerdering van slaven-territories, ') geene nationaliseering der slavernij, en geene nationale wetgeving voor de uitlevering van slaven".

Maar ook ditmaal verkregen de mannen van den vrijen grond maar een betrekkelijk klein getal stemmen. Ook de „Whig" candidaten werden verslagen, en Franklin Pierce, de Democraat, nam plaats in het Witte Huis, reeds door zoovelen zijner partijgenooten bewoond in vroeger dagen.

Het zag er donker uit voor die de vrijheid minden!

Maar, waar de grooten der aarde en die in hoogheid zaten, meenden dat zij er wel in zouden slagen om de gemoederen te sussen, daar wrocht de God der natiën, door een nieuw en onverwacht instrument, om het Noorden te bereiden voor de groote worsteling om den Hydra der knechtschap van de zwarten te overweldigen.

Er was eene zwakke vrouw, van God gezonden, en haar naam was Harriët Beecher Stowe. Uit de volheid van rijke ervaring en met eene pen door menschenliefde voortgestuwd, schreef zij een boek dat den nederigen titel voerde van „Uncle Tom's Cabin", „De Negerhut van Oom Tom." Zij koesterde geen haat tegen het Zuiden. Zij schreef meer met smart, dan in toorn. Haar eenig oogmerk was, zooals zij zeide, om hare landgenooten te laten zien en voelen welk eene vervloekte instelling de slavernij

') In de V. S. is een „territory" een publiek domein der Unie, georganiseerd met het doel dat het eerlang, geheel of een deel er van, tot staat zal worden verheven. De Bondsregeering stelt den goeverneur ervan aan, en een „territory" heeft geene representatie in 't Congres met beslissende stem, gelijk met de staten het geval is.

Sluiten