Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lincoln was echter spaarzaam in het houden van lange redevoeringen, want hij gevoelde duidelijk dat voorzichtigheid de eisch was van het oogenblik.

De ontvangst allerwege was zeer hartelijk.

Zij toonde op het duidelijkst dat Lincoln een groote plaats had verworven in de harten van wat hij noemde „het eenvoudige volk .

En het was zijne begeerte om, overal waar hij het eenigzins kon doen, met den trein stil te houden en, ten minste enkele woorden, tot de samengevloeide schare te spreken.

Te Trenton, in New Jersey, bezocht hij de plaats waar Washington met de Engelschen had gestreden, zooals het boek zijner jongensjaren: Weems' „Leven van Washington hem had geleerd. Toen hij kort daarop een toespraak hield, deelde hij het volk mede dat het zijn voornemen was om de groote beginselen, waarvoor Washington en de zijnen hadden geworsteld,

te bewaren en te handhaven. „En", voegde hij er aan toe, „ik zal mij gelukkig achten, indien ik als een nederig instrument in de handen des Almachtigen mag dienen om het doel van dezen grooten strijd te vereeuwigen."

Naar mate hij Washington naderde, Washington, te midden van het rebelleerend Yirginië en het met het Zuiden sympathiseerend Maryland, naar die mate namen de geruchten toe van plannen om Lincoln door sluipmoord om het leven te brengen. Baltimore, in den staat Maryland, scheen het broeinest te zijn

van de samenzweerders.

Lincoln stoorde zich in het eerst niet aan die geruchten.

Hij meende dat het Amerikaansche volk te nobel was om zich te leenen tot zulke lage praktijken.

Toen het echter duidelijk bleek, dat men van plan was om hem op zijn tocht door Baltimore te vermoorden, gaf hij gehoor aan de ernstige en dringende beden van zijne vrienden en aan het verzoek van generaal Scott? het hoofd van het \ereenigdeStaten leger, en terwijl iedereen meende dat hij met een specialen nachttrein naar Washington zou sporen, reisde hij met

Sluiten