Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenigde Staten in 1860 telden, woonden er slechts negen millioen in de slaven-staten en daaronder drie en een half xnillioen negers.

De militaire macht van de noordelijke staten was viermaal zoo groot als die der zuidelijke tegenstanders.

Ook bezat het Noorden meer fabrieken tot het vervaardigen van oorlogsmaterialen.

Maar daar stond tegenover dat het zuidelijk deel der natie veel meer geoefend was in het gebruik van wapentuig.

Uit zijn midden waren de voornaamste hoogere en lagere officieren van het Bondsleger, en die hadden bijna zonder uitzondering hun ontslag te Washington ingediend en waren terhulpe gesneld van hunne zuidelijke broeders, het leger van Davis aanmerkelijk versterkend, doch dat van Lincoln ten zeerste verzwakkend.

Daarenboven had het Zuiden slechts, in hoofdzaak althans een defensieven krijg te voeren, en dat op een terrein waarvan het eiken voet kende, terwijl de troepen der Unie gedwongen waren om aanvallend op te treden in een geheel en al onbekende landstreek, onder een vijandelijke bevolking, waarvan zij de vriendelijksten niet konden vertrouwen.

Telkens en telkens, bij nacht en bij dag, konden zij vreezen voor hinderlagen en overvallen. En bij eten en drinken was er gedurig oorzaak voor de, soms heel gegronde, vreeze, dat vergif aanwezig kon zijn in spijze of drank.

Daarenboven was er een enorm groote voorraad noodig van paarden en wagens om goederen en troepen te vervoeren en de lijnen van communicatie met de basis van krijgsoperatien open te houden.

Toen b. v. generaal G-rant naar Richmond optrok, had hij een legertros achter zich van tusschen de vijftig en zestig mijlen lang, en achtien duizend muilezels en paarden waren noodig om al de rijtuigen met oorlogsbenoodigdheden te trekken. Men begrijpt lichtelijk dat zelfs het beschermen van zulk een

12

Sluiten