Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,< Verdelging! wordt de kreet, uit ijz'ren keel gesproken; De Dood rijdt op 't geschut dat drommen nedermaait. Hij houdt, als legervaan, zijn zeisen opgestoken,

Of trommelt op de affuit met dorre menschenknoken;

En — als de kruitdamp overwaait,

Blijft daar een lauwe damp van 't slagveld opwaarts rooken Met lijken ver in 'trond gezaaid."

De eerste groote veldslag werd op 21 Juli 1861 geleverd, de veldslag van Buil Run, een vijf en twintig mijlen ten zuidwesten van Washington.

Het was een treurige nederlaag voor de Noord el iik-on. 7ii

hadden den vijand te licht geacht. Ook waren zij eigenlijk nog niet goed strijdvaardig.

Met bebloede koppen vluchtten geheele regimenten als hazen voor de jagers. Stroomen van vluchtelingen kwamen de Bondshoofdstad binnen, schrik in het hart jagend van allen die de Unie liefhadden.

Men zegt dat vele soldaten, wier driemaandelijksche termijn trouwens zoo goed als om was, niet ophielden met loopen, totdat ze goed en wel tot hunne haardsteden waren teruggekeerd!

Waarom de Zuidelijken hun succes niet voltooiden door het bestormen van Washington, is een onverklaarbaar raadsel. Ze hadden de stad zeker kunnen innemen. Onverklaarbaar ? Ja, tenzij men rekent met Hem, Wiens regeering ook gaat over den krijg.

Het vreemde van de zaak is, dat niet alleen benden van de Noordelijken huiswaarts togen, wat nog verklaarbaar is van wege den panischen schrik, die zich van hen had meester gemaakt, maar dat ook vele zuidelijke troepen naar „huis toe" trokken, omdat ze meenden dat de oorlog nu al beslist was !

Het Zuiden kende het Noorden nog niet, evenmin als de mannen van Nieuw Engeland hunne broeders aan de Golfkust hadden leeren schatten, gelijk het betaamde.

Het Congres, wel verre van den strijd op te geven, begon

Sluiten