Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE VOOR DEN TWEEDEN, VEEL VERMEERDERDEN DRUK.

Weinig had ik in 1898 bij de uitgifte van mijne „Verzameling van Reglementen en keuren van politie en verschillende andere Politiebepalingen voorde Residentie Soerabaja" (I deel) en „Verzameling van eenige Algemeene Politiebepalingen voor Java en Madoera in het bizonder en voor Nederlandsch-Indië in het algemeen ten dienste van den Politierechter en Voorzitter der residentiegerechten" (II deel) kunnen vermoeden, dat beide verzamelingen zulk een aftrek zouden vinden, dat de uitgevers mij reeds thans uitnoodigden van de eerste verzameling een supplement te vervaardigen en van de tweede een herzienen en aangevulden herdruk het leven te doen zien.

Aan het eerste verzoek is reeds door mij voldaan en verscheen in den aanvang dezes jaars het verlangde supplement.

Ook aan het tweede verzoek ben ik tegemoet gekom3n, al is het bij een anderen uitgever, en zoo bied ik thans het publiek eenen tweeden druk van die Verzameling aan, waarbij ik mij eenige wenken, die de ondervinding mij geleerd heeft, ten nutte heb gemaakt, waardoor ik mij vlei, dat deze herdruk nog bruikbaarder zal zijn dan de vorige.

Zoo heb ik verschillende andere politiebepalingen, in zake toen nog niet alle wettelijk geregelde onderwerpen, mede opgenomen, als daar zijn: in zake parelvisscherij, inzameling van steenen. werving, koffiebereiding door bizondere personen, opiumregie, verboden opiumkringen, slachtbelastinjen, rijtuigbelasting van inlanders, wajangbelasting, heffing van schut- en doorvaartgelden, Gouvernements pandhuizen, ijkwezen, onderhoud desawegen muntwezen [duiten], drukwerken, automobielen, premieleeningen, vervoer van pelgrims en bestraffingen van kleine d enstvergrijpen van beambten.

Ook voegde ik er nog aan toe de bepalingen betreffende de wetgevende bevosgdheid der Hoofden van gewestelijk bestuur, terwijl ik voor het gemakkelijk naslaan tevens eene alphabetische inhoudsopgave samenstelde.

Tevens heb ik bij elke bepaling aangegeven, w^lke artikelen daarvan sedert zijn gewijzigd met vermelding van de Staatsbladen, waarbij die wijzigingen of aanvullingsn zijn vastgesteld.

De bepalingen betreffende de pachten heb ik ook hierin niet opgenomen, omdat ik mij voorstel ter zake eene afzonderlijke Verzameling voor Java en Madoera in bewerking te nemen

Hopende ook deze tweede uitgave door de gebruikers gunstig moge beoordeeld worden noem ik mij

W. F. ENGELBERT VAN BEVERVOORDE, Assistent Resident.

Jogjakarta, 21 November 1902.

Bijgewerkt tot en met Stbl. 1903 No. 200

Sluiten