Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

artikel 19 bedoelde ambtenaren en het verhinderen of belemmeren van hunne onderzoekingen aan boord.

(4.) Met geldboete van ten hoogste drie gulden voor eiken kubieken meter netto inhoud van het schip wordt gestraft elke overtreding van:

a. het eerste of tweede lid van artikel 8,

b. het eerste lid van artikel 14.

ART. 23. (1.) Voor de betaling der geldboeten wegens overtreding van dit reglement door de opvarenden verbeurd, is de Gezagvoerder aansprakelijk.

(2.) Voor de betaling der krachtens dit reglement opgelegde geldboeten en der gemaakte kosten is het schip verbonden en executabel.

Vastgesteld bij artikel 1 van de ordonnantie in staatsblad 1905 No. 547.

No. 2. VOORSCHRIFTEN ter voorkoming van aanvaringen op zee in Ned.-Indië.

A. Nieuwe voorschriften ter voorkoming van aanvaringen op zee. Staatsblad 1897 No. 188 De Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-lndië

Heeft goedgevonden en verstaan. Met intrekking van de ordonnantie van 14 October 1880 (stbl. No. 192), en die van 21 Januari 1886 (stbl. No. 18) vast te stellen de ondervolgende voorschriften, welke ter voorkoming van aanvaringen door stoomen andere schepen en vaartuigen, varende of ten anker liggende, moeten worden in achtgenomen.

ALGEMEENE BEPALINGEN.

De navolgende voorschriften zijn van toepassing op alle vaartuigen in zee.

Bij de toepassing wordt een stoomvaartuig, hetwelk onder zeil en niet onder stoom is, beschouwd als zeilvaartuig ; en elk vaartuig onder stoom, ook al is het tegelijk onder zeil, als stoomvaartuig.

Onder „stoomvaartuig", wordt verstaan, elk vaartuig voortbewogen door machines; een vaartuig als „varende" beschouwd, wanneer het niet ten anker is, noch vastgemaakt is aan den wal, noch aan den grond zit.

Sluiten