Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 4. Door deze ordonnantie wordt geene wijziging gebracht in de straffen door het Koninklijk Besluit van 7 Juni 1875 No. 54 Ind. Staatsblad No. 214 en door de ordonnantie van 13 Mei 1876 (Stbl. No. 135) gesteld op het opzettelijk en wederrechtelijk vernielen en onbruikbaar maken van schepen en vaartuigen.

No. 3. DESERTIE van schepelingen in Ned. Indië.

A. Desertie, gepleegd aan boord van Nederlandsche schepen, die zich op Ned. Indische reeden of in Ned. Indische havens bevinden.

Staatsblad 1874 No. 189.

ART. 1. Desertie aan boord vaneen Nederlandsch schip, zich op eene Nederlandsch-Indische reede of in eene Nederlandschlndische haven bevindende, wordt gestraft met gevangenisstraf van een tot vijf jaren als zij door den schipper — van zes maanden tot drie jaren als zij door een stuurman - en van drie maanden tot twee jaren als zij door de overige schepelingen is gepleegd, indien zij zijn Europeanen of met dezen gelijkgestelden, en met dwangarbeid buiten den ketting van één tot vijf jaren als zij door den schipper, van zes maanden tot drie jaren als zij door een stuurman — en van drie maanden tot twee jaren als zij door de overige schepelingen is gepleegd, indien zij zijn inlanders of met dezen gelijkgestelden.

ART. 2. De medeplichtigheid aan het misdrijf, waartegen bij het vorig artikel is voorzien, wordt ten aanzien van hen, die tot de bemanning van het schip behooren, met dezelfde straf als dat misdrijf zelf gestraft. De medeplichtigheid van andere personen met gevangenisstraf van 3 dagen tot 3 maanden en geldboete van t 10.— tot f 200.— te zamen of afzonderlijk, indien zij zijn Europeanen of met dezen gelijkgestelden en met ten arbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon

van 3 dagen tot 3 maanden en geidooete van f 10.— tot f 200. -

te zamen of afzonderlijk, indien z,j zijn inlanders of met dezen gelijkgestelden.

ART. 3. Ter zake van het in artikel 1 bedoelde misdrijf en de medeplichtigheid daaraan, kan tegen den schipper, de stuurlieden en de schepelingen, die zich daaraan schuldig maken, een bevel van voorloopige aanhouding of van gevangenneming worden uitgevaardigd.

Sluiten