Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5e. het beschadigen van paal- en schoeiwerken;

6e. het krengen, kielen of meeren aan de schoeipalen der kaaien of aan de jukpalen of leuningen van waterwerken ;

7e. het lossen en plaatsen op waterwerken van voorwerpen, die daaraan schade kunnen toebrengen ;

8e. het laten rusten op de kaaimuren, bij het vallen van het water, van vaartuigen, die, bij hoogen waterstand der rivieren, boven de kaaimuren ziin vastgebonden ;

9e. opslaan, lossen en laden van goederen op de kaaien langs de waterwerken, elders dan ter plaatse, door het plaatselijk gezag aangewezen.

De goederen, opgeslagen, gelost of tot lading geplaatst op plaatsen, niet door het plaatselijk gezag aangewezen, worden onverwijld, op kosten der eigenaren, opgeruimd of ingescheept, op last van de politie of dergenen, die over 's lands waterwerken beheer of toezicht voeren.

De lossing op niet aangewezen plaatsen is niet strafbaar, wanneer zij aldaar onverwijld noodzakelijk was tot behoud der lading.

De noodzakelijkheid wordt alleen bewezen door eene bijzondere schriftelijke verklaring van den haven- of rooimeester, of, wanneer de lossing is geschied op plaatsen buiten hunnen werkkring liggende, van het hoofd van gewestelijk bestuur.

10e. het plaatsen van vaartuigen nabij waterwerken, welker herstelling onderhanden is, en het aldaar lossen of laden van goederen ;

Op kennisgave van den eerstaanwezenden ingenieur van den waterstaat, voorziet in dit geval de haven- of rooimeester of, wanneer de plaats buiten hunnen werkkring ligt, het hoofd van gewestelijk bestuur.

Vaartuigen, voor het werk benoodigd, zijn in dat verbod niet begrepen;

11e. het versperren of belemmeren, op welke wijze ook, van de zijwegen of zoogenaamde jaagpaden ;

12e. het doen zinken of het gezonken laten van vaartuigen in de havens, kanalen, grachten en waterleidingen ;

De gezonken vaartuigen moeten bij eerste aanzegging worden opgeruimd, of worden op kosten der eigenaren opgeruimd op last van de politie of van degenen, die over 's lands waterwerken beheer of toezicht voeren.

13e. het leggen van dammen, stuwen of versperringen in

Sluiten