Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN NAAM DES KONINGS!

De Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, den Raad van Nederlandsch-Indië gehoord: allen, die deze zullen zien en hooren lezen, salut! doet te weten:

Dat Hij, in aanmerking nemende de noodzakelijkheid der vaststelling van een algemeen politiestrafreglement voor europeanen, ten aanzien van zoodanige feiten, welke niet vallen binnen de wetgevende bevoegdheid der hoofden van gewestelijk bestuur;

Gebruik makende van de verkregen machtiging des Konings tot buiten werking stelling, voor zooveel noodig, van de instructie voor den hoofdbaljuw van Batavia en den baljuw der ommelanden (Staatsblad 1828 No. 63) en van het politiereglement voor de stad en voorsteden van Soerabaja (Staatsblad 1829 No. 8), beide vastgesteld door den commissaris-generaal over NederlandschIndië !

Lettende enz.

Heeft goedgevonden en verstaan:

ART. 1. Het algemeen politiestrafreglement voor de europeanen in Nederlandsch-Indië wordt vastgesteld zoodanig als het gevoegd is bij tegenwoordige ordonnantie.

ART. 2 Dit reglement treedt in werking op 1 Januari 1873.

ART. 3. Dit reglement i§, zoolang daaromtrent niet nader zal zijn voorzien, niet toepasselijk op de inlandsche christenen.

ART. 4. Op het tijdstip der invoering van dit reglement worden afgeschaft de straffen, tegen de daarin omschreven feiten bij andere algemeene verordeningen, reglementen en keuren vastgesteld.

Ten aanzien van alle onderwerpen van politierecht, welke niet zijn geregeld bij dit reglement, maar bij andere algemeene verordeningen, regiementen en keuren, blijven die bepalingen toepasselijk, zoolang zij niet uitdrukkelijk vervallen zijn verklaard of door andere vervangen.

En opdat enz.

Gedaan te Batavia, den 15den Junij 1872.

LOUDON.

De Algemeene Sekretaris, VAN HARENCARSPEL.

Uitgegeven den vijfden Julij 1872.

De Algemeene Sekretaris,

VAN HARENCARSPEL.

Sluiten