Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belemmering van de vaart door vaartuigen.

No. 5. Die met vlotten, schuiten, prauwen of andere vaartuigen de vaart in rivieren en kanalen belemmert, hetzij zulks geschiedt ten gevolge van verkeerde leiding of sturing, hetzij ten gevolge van ondoelmatige vastlegging.

Schieten of vuurwerk afsteken.

No. 6. Die zonder vooraf bekomen verlof van het plaatselijk bestuur, vuurwerken afsteekt of, buiten het geval van nood of zelfverdediging, vuurwapenen afschiet op of in de onmiddellijke nabijheid van bewoonde huizen of openbare wegen.

Daglooners, pakkendragers, sjouwerlieden, koelies.

No. 7. Die bij de uitoefening van het bedrijf van daglooner, pakkendrager, boodschaplooper, sjouwerman of koelie zich schuldig maakt aan nalatigheid en verzuim in de teruggave van ten gebruike ontvangen gereedschappen of in de bezorging van ter vervoer aanvaarde goederen.

Werpen van harde voorwerpen of vuilnis.

No. 8. Die steenen of andere harde voorwerpen of vuilnis, uit onvoorzichtigheid, op iemand werpt.

Werpen van harde voorwerpen en vuilnis op openbare wegen, in putten en rivieren.

No. 9. Die op en langs den openbaren weg, die voor, tegen of binnen erven of gebouwen van anderen, zoomede die in putten, rivieren en kanalen, op bewoonde plaatsen en in hare onmiddellijke nabijheid steenen en andere, ongezonde of slecht riekende stoffen en zaken werpt.

Losloopen van vee langs den openbaren weg.

No. 10. Die langs den openbaren weg, zonder behoorlijk geleide, vee, trek-, last- of rijbeesten laat rondloopen ; zoomede die niet zorg draagt, dat zoodanige dieren niet binnendringen binnen afgesloten en bewoonde erven.

De dieren kunnen door de politie op kosten der gerechtigden worden in bewaring genomen, en indien zij na voorafgaande bekendmaking, op zoodanige wijze als plaatselijk gebruikelijk is, gedurende veertien dagen onopgeeischt gebleven «zijn, in het openbaar worden verkocht. Het bedrag van den verkoopprijs na aftrek der kosten van onderhoud en verdere ongelden wordt in 's lands kas gestort en blijft gedurende drie jaren ten behoeve der gerechtigden beschikbaar 1)

1) Bijgevoegd bij Stbl. 1876 no. 126.

Sluiten