Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hazardspelen 1).

No. 9. Die daartoe niet gerechtigd, op de straten, wegen, pleinen en andere openbare plaatsen hazardspelen houdt of daaraan deelneemt.

Alle gelden of goederen, die bevonden worden ter speeltafel gebracht of ingezet te zijn, worden verbeurd verklaard, zoomede de goederen, werktuigen of gereedschappen tot de spelen gebezigd of bestemd.

Hanen- en krekelgevechten.

No. 10. Die, daartoe niet gerechtigd, op de straten, pleinen en andere openbare plaatsen hanen- of krekelgevechten houdt.

De hanen en krekels worden verbeurd verklaard en afgemaakt.

Ledig staande gebouwen.

No. 11. Die, eigenaar, bezitter of beheerder zijnde van onbewoonde gebouwen, schuren en stallingen of handelsvaartuigen, deze niet doet bewaken, zoomede die niet zorgdraagt, dat zij niet strekken tot verblijfplaats van ledigloopers, bedelaars en slecht volk.

Verstrekking van sterken drank.

No. 12. 2) Die sterken drank bij hoeveelheden van minder dan drie Nederlandsche kannen verkoopt, elders dan in de door het plaatselijk bestuur toegelaten logementen, koffiehuizen, tapperijen en dergelijke openbare inrichtingen ten ware door het feit mocht worden gepleegde overtreding van de vigeerende voorwaarden voor de pacht, betreffende den verkoop van sterke dranken.

No. 13. Die buiten de militaire cantines aan militairen, behoorende tot de landmacht, beneden den rang van onderofficier, of aan hunne vrouwen, kinderen of bedienden sterken drank verstrekt voor geld of om niet, indien het feit niet strafbaar is volgens de voorwaarden voor den pacht betreffende den verkoop van sterke dranken 3).

Met sterken drank wordt ten deze gelijk gesteld alle gegiste palmwijn, als: toewak, saguweer, soeri of onder welken anderen naam ook bekend 4).

1) Zie onder No- 14. Staatsblad 1883 No. 250 en Bijblad No. 3711 over het tegengaan van het tambanqanspei en het houden van speelbanken (bandar) en onder No 14 C over het waiseng spel.

2) Zie ook No. 17 hierachter.

3) Zooals de le al. luidt cfm. Stbl 1908 No. 503.

4) De 2e alinea is toegevoegd bij Stbl. 1881 No. 97.

Sluiten