Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 14. Die aan blijkbaar beschonke11 lieden sterken drank verstrekt voor gelden of om niet.

Losloopen van kwaadaardige en w'lde dieren.

No. 15. Die kwaadaardige honden of wilde dieren laat losloopen.

De kwaadaardige honden of wilde dieren kunnen worden verbeurd verklaard en afgemaakt.

Houden van gevaarlijke wilde dieren.

No. 16. Die gevaarlijke, wilde dieren houdt, zonder het plaatselijk bestuur daarvan in 'wetenschap te stellen, en die verzuimt de maatregelen te nemen, door het plaatselijk bestuur aangegeven.

Zulke dieren kunnen worden verbeurd verklaard en afgemaakt.

Verkoop van vervalschte en bedorven eetwaren en dranken.

No. 17. Die vervalschte of bedorven eetwaren of dranken dan wel vleesch van vee of paarden, die wegens ziekte geslacht of op natuurlijke wijze gestorven zijn, te koop stelt of verkoopt.

De in beslag genomen vervalschte of bedorven eetwaren of dranken en het vleesch, afkomstig van vee of paarden, die wegens ziekte geslacht of op natuurlijke wijze gestorven zijn, worden onbruikbaar gemaakt en begraven".

Ook bij vrijsDraak kan de vernietiging der aangehaalde vervalschte of bedorven eetwaren of dranken en het onbruikbaar maken en begraven van het aangehaalde vleesch worden gelast.

Onder vee worden in de drie vorige alinea's verstaan ; runderen, buffels, schapen, varkens, bokken en geiten. 1)

Verkoop en verspreiding van zedelooze drukwerken.

No. 18. Die drukwerken, platen, teekeningen of afbeeldingen, strijdig met de goede zeden, verkoopt, verspreidt, te koop of tentoonstelt.

De in beslag genomen drukwerken, platen, teekeningen of afbeeldingen worden verbeurd verklaard en vernietigd.

Achteloosheid met kinderen en krankzinnigen.

No. 19. Die zich schuldig maakt aan grove achteloosheid in de bewaking van kinderen en van krankzinnigen of lieden, die niet wel bij het hoofd zijn, wanneer hij hunne bijzondere bewaking heeft op zich genomen of daarmede op wettige wijze is belast geworden.

1) Zooals No. 17 luidt bij Stbl. 1879 No 105.

Sluiten