Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K°men en gaan over eens anders met graan of vruchten bezetten grond.

No. 20. Die, zonder vruchtgebruiker of huurder of pachter te zijn, of gebruik van eenig stuk gronds of van het recht van overgang te hebben, of zaakwaarnemer of uit anderen hoofde daartoe gerechtigd te zijn, op eens anders grond of een gedeelte daarvan gekomen en gegaan is, tijdens die bezet was met halmgranen of andere rijpe of rijpende vruchten.

No. 21. Die daartoe niet gerechtigd vee, trek-, last- of rijbeesten heeft laten loopen op eens anders bezaaiden of in den oogst staanden grond.

Binnentreden in eens anders gebouwen.

No. 22. Die, zonder voorkennis en verlof van den eigenaar, bezitter, beheerder of bewoner, gebouwen, schuren of stallingen, zoomede handelsvaartuigen binnentreedt, buiten de gevallen, uitdrukkelijk bij de wet voorzien.

Weigering van huiszoeking.

No. 23 Die aan de bevoegde overheid, in de gevallen, waarin deze uitdrukkelijk door de wettelijke verordeningen is bevoegd verklaard, den toegang weigert tot zijne winkels, magazijnen en dergelijke plaatsen, tot zijne vaartuigen, zoomede, tot zijne woning en aanhoorigheden, onverminderd de straffen ingeval van feitelijke wederspannigheid bedreigd.

Aanleggen van schuiten aan eens anders erf.

No. 24. Die van 6 uren des avonds tot 6 uren des morgens vlotten, prauwen of andere vaartuigen aan of teaen eens anders erf, huis, steiger of aanlegplaats vastlegt, of aldaar doet overnachten, zonder vergunning van den eigenaar, bezitter, beheerder of bewoner.

De politie zal den overtreder, des noodig met geweld, in de voortzetting van zijn opzet verhinderen.

Goederenvervoer des nachts.

No. 25. Die goederen van anderen gedurende den nacht vervoert, zonder voorzien te zijn van een geleidebillet, door of van wege de afzenders of het plaatselijk bestuur afgegeven.

De goederen worden aanqehouden, totdat de rechtmatigheid van het bezit, ten genoege der politie, zal zijn aangetoond.

Plaatsen van voetangels en dergelijke.

No. 26. Die, zonder daartoe van de politie vergunning te hebben bekomen, op bewoonde of door menschen bezocht wordende plaatsen, voetangels (borang), vallen, vangstrikken of andere tot het vangen of dooden van wild gedierte bestemde voor-

Sluiten