Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werpen plaatst, welke ook voor menschen gevaarlijk kunnen zijn.

De gebezigde voorwerpen kunnen worden verbeurd verklaard.

Verstrekken of ontvangen van goederen c. a. aan veroordeelden.

No. 27. Die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, bij eenige wijze van vervreemding qoederen of waarden aan veroordeelden verstrekt of van hen ontvanot IV

In de aevallen, voorzien bij nos. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23 en 27 kan, naar omstandigheden, in stede van de straf van geldboete, gevangenisstraf van drie of vier dagen worden uitgesproken 2).

ART. 5. Met geldboete van zesentwintig tot zestig gulden worden gestraft:

Oproeping tot het houden van vergaderingen.

No. 1. Die ter oproeping of verzamelina van personen, voor welk einde ook, uitnoodiqinoen doet, zonder daartoe vooraf schriftelijke vergunning van het plaatselijk bestuur te hebben bekomen.

De ODraeDinaen tot verzamelina door ambtenaren in de uitoefeninq hunner bedieninn bewerksHiiod. zoomede die van leden van vereeniainqen, door het gezag erkend of toegelaten, zijn in dit verbod niet begrepen.

Houden van vergaderingen en optochten van staatkundigen aard.

No. 2. Die deelnemen aan vereenioingen en vergaderingen van staatkundigen aard of waardoor de openbare rust wordt bedreigd.

Weigering van uiteen te gaan.

No. 3. Die, aan voormelde verqaderinqen en vereenigingen en in het algemeen aan samenscholingen deelnemende, niet voldoet aan het bevel van het wettig gezag van uiteen te gaan en huiswaarts te keeren.

Nalatigheid in de aangifte van aanslagen tegen iemands leven of eigendom.

No. 4. Die, getuige geweest zijnde van een aanslag op iemands leven of eigendom, verzuimt daarvan kennis te geven aan den naastbijzijnden ambtenaar van politie.

Deze bepaling is niet toepasselijk op de personen, vermeld bij artikel 65 van het wetboek van strafrecht voor europeanen.

1) Nieuw No. 27 bijgevoegd bij Stbl. 1893 No 228.

2) Zooals deze slotalinea luidt cfm. Stbl. 1893 No. 228.

Sluiten