Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten aanzien van alle onderwerpen van politierecht, welke niet zijn geregeld bij dit reglement, maar bij andere algemeene verordeningen, reglementen en keuren, blijven die bepalingen toepasselijk, zoolang zij niet uitdrukkelijk vervallen zijn verklaard of door andere vervangen.

Waar bij die verordeningen, reglementen en keuren in het algemeen is bedreigd eene der straffen, vermeld bij artikel 28 van de bepalingen ter regeling van eenige onderwerpen van strafwetgeving, welke eene dadelijke voorziening vereischen (Staatsblad 1848 No. 6), of zonder uitdrukkelijke vermelding van de straf wordt gezegd, dat de overtreding op de politierol zal worden afgedaan, wordt door den politierechter toegepast de straf van tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon voor ten hoogste drie maanden.

En opdat enz.

Gedaan te Batavia, den 15den Junij 1872.

LOUDON. De Algemeene Sekretaris, VAN HARENCARSPEL.

Uitgegeven den" vijfden Julij 1872.

De Algemeene Sekretaris,

VAN HARENCARSPEL.

ALGEMEEN POL1TIESTRAFREGLEMENT voor de inlanders in Nederlandsch-Indië.

ART. 1. Met geldboete van één tot vijftien gulden worden gestraft:

Aangifte van verhuizing.

No. 1. Die verzuimt, ingeval van verhuizing van de eene wijk of kampong naar de andere, daarvan vooraf kennis te geven aan het hoofd der wijk of kampong, welke hij verlaat.

Aangifte van vestiging.

No. 2. Die verzuimt binnen 24 uren na aankomst in de wijk of kampong, alwaar hij zich vestigt, aan het hoofd aldaar van zijne aankomst, met opgave van naam, beroep en herkomst, mededeeling te doen.

Aangifte van opname van personen in nachtverblijf.

No. 3. Die verzuimt binnen 24 uren aangifte te doen bij den wijkmeester of bij het hoofd zijner wijk of kampong, van

Sluiten