Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vervaardiging van buskruit.

No. 4. Die, zonder daartoe vergunning van het gezag te hebben bekomen, buskruit vervaardigt.

Het aangemaakte wordt verbeurd verklaard.

Bezit van ontplofbare zelfstandigheden.

No. 5 Ingetrokken bij Staatsblad 1889 No. 215 1).

Vermomming 2).

No. 6. Die zich in het openbaar vertoont, vermomd in andere kleederdracht, dan in die van den landaard of de kunne, waartoe hij of zij behoort, met uitzondering van gemaskerde of gekostumeerde optochten.

Feestelijkheden en optochten in het openbaar.

No. 7. Die, zonder vergunning van het plaatselijk bestuur, feestelijkheden en volksspelen, zooals; wedloopen en harddraverijen, ronggeng, angklong, barongen, waijang-koeliet of töpéng in het openbaar aanlegt of optochten, hetzij al of niet gemaskerd of gekostumeerd, in het openbaar houdt.

De politie is bevoegd, ongerekend de op de overtreding gestelde straf, de voortzetting te verhinderen.

Rumoer en geraas.

No. 8. Die rumoer en geraas maakt op de wegen en in de nabijheid van openbare gebouwen, voor de godsdienst en de rechtspraak bestemd, tijdens er dienst wordt gedaan of terechtzitting gehouden.

Hazardspelen. 3).

No. 9. Die, daartoe niet gerechtigd, op de straten, wegen, pleinen en andere openbare plaatsen hazardspelen houdt of daaraan deelneemt.

Alle gelden of goederen, die bevonden worden ter speeltafel gebracht of ingezet te zijn, worden verbeurd verklaard, zoomede de goederen, werktuigen of gereedschappen, tot de spelen gebezigd of bestemd. 4)

zie ond"r No'^hitr^ht^0' " Seder' Weder vervanS<=" d°°r Staatsblad 1893 No. 234

v.?-Lm6 °V<ir , b.e,tee^enis va" vermomming de BB. nos 3707 en 6241, uitvoeriger vermeld onder art. 4 No. 6 eur. pol. Strafreglement No. 12 hier voren.

3) Zie onder No 14 hier achter. Staatsblad 1883 No. 250 en bijblad No. 3711 over het

MC over het1 waideng-spef'""SPe' ^ h°Uden Va" sPeelbanken (bandar) en onder No.

vf„"ï,»,alHe V d' Pi?CuUrfUI:°ener.aal van 20 Augustus 1890 No. 1723.— Reeds bij ardat een oarti™?ie?3hnfJf ? hMaf' ^79 tInd' Weekblad N°- 789) werd aangenomen,

dra al >5 hï?int . w°°"erf j>et karakter aanneemt van eene openbare plaats, zoo-

Hiprnf/ vn?if h t J oogenblik, ieder daar ongenoodigd kan binnentreden.

npwhtl in Hp pontie bevoegd is het houden van hazardspelen, hanen- en krekel-

tenen I «Z nftf11 5" °P ervender Inlandsche en met haar gelijkgestelde bevolking iïïn l ll indien andere personen dan zij, die daartoe zijn uitgenoodigd, tot het deelnemen aan die spelen worden toegelaten. 3

Sluiten