Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met dwangarbeid buiten den ketting van eene maand tot zes maanden wordt gestraft, hij, die met het oogmerk zich ten koste van den meester of werkgever wederrechtelijk te bevoordeelen, zich geld of geldswaardige voorwerpen heeft doen afgeven bij wijze van voorschot voor werkzaamheden, die hij in gebreke is gebleven te verrichten.

Verstrekken of ontvangen van goederen c. a. aan veroordeelden.

No. 27 Nieuw. Die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, bij eenige wijze van vervreemding, goederen of waarden aan veroordeelden verstrekt of van hen ontvangt 1).

In de gevallen, voorzien bij de nos. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23 en 27, kan, naar omstandigheden, in stede van de straf van geldboete, tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van zeven tot twaalf dagen worden uitgesproken 2).

Art. 3. Met geldboete van zesentwintig tot zestig gulden worden gestraft:

Oproeping tot het houden van vergaderingen.

No. 1 Die ter oproeping of verzameling van personen, voor welk einde ook, uitnoodigingen doet, zonder daartoe vooraf schriftelijke vergunning van het plaatselijk bestuur te hebben bekomen.

De oproepingen tot verzameling door ambtenaren in de uitoefening hunner bediening bewerkstelligd, zoomede die van leden van vereenigingen, door het gezag erkend of toegelaten, zijn in dit verbod niet begrepen.

Houden van vergaderingen en optochten van staatkundigen aard.

No. 2. Die deelnemen aan vereenigingen en vergaderingen van staatkundigen aard of waardoor de openbare orde wordt bedreigd.

Tot deze vereenigingen worden gerekend de zoodanige, welke strekken om veranderingen in het distrikts- of regentschapsbestuur en in het ambtelijk personeel, met dat bestuur belast, te bespreken, zoomede de gezamenlijke optochten naar de hoofden van gewestelijk en plaatselijk bestuur, ten einde op ontzagwekkende wijze verlangens kenbaar te maken.

Weigering van uiteen gaan.

No. 3. Die, aan voormelde vergaderingen en vereenigingen en in het algemeen aan samenscholingen deelnemende, niet voldoet aan het bevel van het wettig gezag, van uiteen te gaan en huiswaarts te keeren.

1) Nieuw No. 27 cfm. Stbl. 1893 No. 228.

2) Zooals deze slotalinea luidt cfm. Stbl. 1893 No. 228.

Sluiten