Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderhoud van huizingen of bouwingen, of door belemmeringen te leggen, uitgravingen te doen op, in of bij de straten, wegen, pleinen of openbare paden, zonder de daarbij gelaste of gebruikelijke voorzorgen te nemen en teekens te plaatsen.

De maatregelen ter voorkoming van herhaling zullen tevens door de politie worden gelast en, bij gebreke van onverwijlde uitvoering, ten koste van den veroordeelde worden uitgevoerd.

Waarzeggerijen.

No. 13. Die zijn bedrijf maakt van waarzeggen, voorspellen of droom uitleggen.

De voorwerpen, die tot de uitvoering van het bedrijf dienen, worden verbeurd verklaard en vernietigd.

Djimats, enz.

No. 14. Die zoogenaamde djimats, amuletten of andere voorwerpen, onder voorgeven dat deze bovennatuurlijke kracht bezitten, verkoopt of verspreidt.

De voorwerpen, waarmede de overtreding is gepleegd, worden verbeurd verklaard en vernietigd. .

Visschen met bedwelmende stoffen, enz.

No. 15. Die zonder vergunning, door of namens het hoofd van plaatselijk bestuur verleend, in openbare wateren vischt met aanwending van vergiftige, bedwelmende of ontplofbare stoffen 1).

No. ) 6. Die in de door het hoofd van gewestelijk bestuur aangewezen rivierdiepten vischt, anders dan met den hengel, dan wel gedurende door het hoofd van gewestelijk bestuur aangewezen tijden van het jaar vischt in mede door dat bestuurshoofd aangewezen rivieren of gedeelten van rivieren 2).

In de gevallen, voorzien bij de nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 en 16 kan, naar omstandigheden, in stede van de straf van geldboete, tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van dertien tot twintig dagen worden uitgesproken 3).

Art. 4. Ingeval van herhaling van dezelfde overtreding binnen het jaar, kunnen de straffen worden verhoogd, ten aanzien der overtredingen;

vermeld in artikel 1, tot eene geldboete van ten hoogste vijfentwintig gulden, of tot gevangenisstraf van ten langste acht dagen;

1) Nieuw No. 15 toegevoegd bij Stbl. 1894 No. 286. Bij BB. No. 6615 is dit visschen toegelicht en is de bedoeling, dat het slechts bij hooge uitzondering maq wórden toegestaan, b. v. in het geval, dat dit visschen met toeba als volksvermaak bij feesten plaats heeft.

2) Nieuw No. 16 toeqevoegd bij Stbl. 1907 No. 8.

3) Zooals deze slotalinea luidt cfm. Stbl. 1894 No. 286 en 1907 No. 8.

Sluiten