Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vernietiging of onbruikbaarmaking door den rechter mocht zijn gelast, ten voordeele van den lande.

OVERGANGS-BEPALINGEN.

Eenig artikel. Ten aanzien van de vóór de invoering van dit reglement begane, daarin opgesomde overtredingen, worden toegepast de straffen, tegen deze bedreigd, ten tijde dat zij zijn begaan.

Indien echter de bij dit reglement bedreigde straf lichter mocht zijn, wordt deze toegepast.

No. 14. WERING van het zoogenaamde tambanganspel en het houden van speelbanken (bandar) 1).

A. BEPALINGEN tot werking van misbruiken met betrekking tot de deelneming aan hazardspelen op Java en Madoera.

Staatsblad 1883 No. 250.

Met intrekking van Staatsblad 1881 no. 215, voor zooveel Java en Madoera betreft, te bepalen:

ART. 1 2). Hij, die een ander, wettelijk niet gerechtigd tot deelneming aan een hazardspel, de gelegenheid aanbiedt of verschaft, om door zijne tusschenkomst of door tusschenkomst van een derde deel te nemen aan zoodanig spel of aan de van zoodanig spel afhankelijke kansen van winst en verlies;

Zoomede hij, die buiten de wettelijk toegelaten speelplaatsen— of aldaar op schriftelijke aanvraag of buiten de uren, waarop zij wettelijk geopend zijn, — aan wien ook, de gelegenheid aanbiedt of verschaft tot deelneming aan een hazardspel of aan de van zoodanig spel afhankelijke kansen van winst of verlies, door inzetten aan te nemen of door bewijzen of teekenen van deelneming verkrijgbaar te stellen, aan te bieden of af te geven;

wordt gestraft:

indien hij is europeaan of met dezen gelijkgestelde, met gevangenisstraf van vijf tot acht dagen, of eene geldboete van zesentwintig tot één honderd gulden;

indien hij is inlander of met dezen gelijkgestelde, met tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van dertien dagen tot drie maanden, of eene geldboete van zesentwintig tot één honderd gulden.

1) Zie art. 4 No. 9 politiereglement voor europeanen en art. 2 No. 9 id, voor inlanders onder nos 12 en 13 hier voren, zoomede C hierachter, zoomede art. 335 eur. en art. 338 inl. Strafwetboek.

2) Zie toelichting bij Bijblad No. 3711 hier achter B.

Sluiten