Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 3. In de vergunning wordt een termijn gesteld, binnert welken de loterij moet gespeeld zijn.

Behoudens zijne verlenging, doet het ongebruikt verstrijken van dien termijn de vergunning vervallen.

ART. 4. Over het toegestaan bedrag der loterij, dat is het in artikel 2, letter b bedoeld bedrag, is verschuldigd eene belasting :

a. van zes ten honderd, ten behoeve van den Lande;

b. van één per mille, ten behoeve van de armen.

De belasting wordt bij den algemeenen ontvanger van 's lands kas betaald vóór de trekking der loterij op straffe van een boete ten bedrage van de verschuldigde som.

De betaalde belasting wordt teruggegeven ingeval de loterij niet gespeeld wordt om eene andere reden dan intrekking der vergunning krachtens het volgende artikel.

Van de hiervoren sub a bedoelde belasting kan restitutie worden verleend over het bedrag der loten, welke bij eene loterij niet verkocht en buiten de trekking gebleven zijn. Deze restitutie wordt slechts verleend bij loterijen, ter beoordeeling van dsn Gcuverneur-Generaal, aangevraagd voor een liefdadig doel of voor instellingen van openbaar nut; de belanghebbenden zijn verplicht het aantal der onverkochte en buiten trekking gebleven loten te staven door eene verklaring van het hoofd van plaatselijk bestuur, in wiens ressort de loterij is uitgespeeld 1).

ART. 5 Bij gebleken afwijking van de voorwaarden, waaronder de vergunning is verleend, wordt deze ingetrokken.

B. VERBOD tegen het debiet van loten of aandeelen in buitenlandsche geldloterijen.

Staatsblad 1896 No. 179.

EENIG ARTIKEL.

Het te koop aanbieden, het verkrijgbaarstellen en het verkoopen van loten of aandeelen in buiten Nederlandsch-Indië aangelegde geldloterijen, daarvan uitgezonderd de Nederlandsche Staatsloterij, is verboden en wordt, met inachtneming van den landaard der overtreders, gestraft met de straffen, bedreigd bij artikel 336 2) van het wetboek van strafrecht voor europeanen en bij artikel 338 3) van dat voor inlanders.

1) Zooals dit art. luidt cfm. Stbl. 1904 No, 105.

2) Strafbaar gesteld met gevangenisstraf van 2 tot 6 maanden en geldboete van f 50 tot f 3uüu.

3,) Als boven sub 1 doch in plaats van gevangenisstraf dwangarbeid buiten den ketting.

Sluiten