Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 5. Deze ordonnantie treedt in werking op den dag harèr afkondiging.

En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze in het Staatsblad van Nederlandsch-lndië geplaatst en, voor zooveel noodig, in de Inlandsche en Chineesche talen aangeplakt worden.

Gelast en beveelt voo.ts, dat alle hooge en lage Colleges en Ambtenaren, Officieren van Justitie en ieder voor zooveel hem aangaat, aan de stipte naleving dezer de hand zullen houden, zonder oogluiking of aanzien des persoons.

Gedaan te Batavia, den 2den October 1899.

VAN DER WIJCK.

De wdd Algemeene Secretaris, C. B. NEDERBURGH.

Uitgegeven den negenden October 1899.

De wde Algemeene Secretaris,

C. B. NEDERBURGH.

No. 17 REGLEMENT op de logementen, koffiehuizen, tapperijen en dergelijke openbare inrichtingen op Java en Madoera.

Staatsblad 1853 No. 28 1.)

ART. 1. De logementen, herbergen, koffiehuizen, spijshuizen, tapperijen en andere openbare huizen, bestemd voor huisvesting en voeding, spel en vermaak, of den verkoop van sterken drank in het klein, staan onder bijzonder toezicht der politie.

ART. 2. Geen dezer bedrijven mag uitgeoefend worden zonder vergunning van het hoofd van gewestelijk bestuur, geschreven op een zegel van f 1.50.

"De vergunning is noodig voor elk bedrijf afzonderlijk, ook wanneer twee of meer dezer bedrijven in hetzelfde huis uitgeoefend worden; zij geldt alleen voor den persoon en het huis, in de vergunning aangeduid.

ART. 3. De krachtens vergunning op of in te richten huizen, mogen niet voor het publiek geopend worden, zonder kennisgave aan de politie.

Dat kennisgave gedaan is, wordt op het bewijs van vergunning aangeteekend.

(1) Zie ook art. 4 no. 12 eur. politiereglement en art. 2 no. 12 inl. idem, hiervoren onder nos 12 en 13 opgenomen.

Sluiten