Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ART. 4. De vergunning wordt niet geweigerd, dan orrt redenen van openbare orde of van algemeen belang, in de weigering uit te drukken.

Om dezelfde redenen kan de eenmaal verleende vergunning door het hoofd van gewestelijk bestuur worden ingetrokken.

Hij geeft hiervan overwijld kennis aan den Gouverneur-Generaal.

Wanneer hij meent, dat daartoe in billijkheid termen bestaan, kan hij bij die kennisgave tevens een voorstel doen tot het verleenen van schadeloosstelling, bij aldien de redenen van intrekking liggen buiten de schuld van den houder der vergunning.

ART. 5. Geene personen mogen in deze huizen in dienst genomen worden zonder bij de politie geregistreerd te zijn.

ART. 6. Geene uithangborden mogen voor deze huizen geplaatst worden, zonder dat de inhoud der geschriften door het hoofd van plaatselijk bestuur is goedgekeurd.

ART. 7. De ingang van deze huizen moet des avonds verlicht worden.

ART. 8. Dobbel- en hazardspelen zijn in al deze huizen verboden.

ART. 9. In de tapperijen mag sterke drank niet anders verstrekt worden dan tegen gereed geld.

ART. 10. Tapperijen, hetzij met andere bedrijven vereenigd of afzonderlijk gedreven, mogen niet voor het publiek geopend zijn van des avonds 10 tot des morgens 6 ure.

ART. 11. Met betrekking tot de logementen is het hoofd van het gewestelijk bestuur bevoegd voorschriften te geven strekkende:

a. om regelmaat te bevorderen ten aanzien van de opvolging der algemeene verordeningen op het verleenen van huisvesting aan van elders gekomen personen ;

b. om daar, waar zulks uit gebrek aan mededinging noodig is, te verzekeren, dat reizigers eene goede ontvangst en bejegening ondervinden, zoo des nachts als bij dag.

ART. 12. Het tegenwoordig reglement moet in elk der in art. 1 genoemde huizen, en in de logementen moeten daarenboven de in art. 11 bedoelde voorschriften, duidelijk geschreven of gedrukt, voor elkeen ter lezing gehangen worden, op eene door de politie goed te keuren plaats. Hetzelfde moet geschieden met de herinneringen, welke het hoofd van het gewestelijk

5*

Sluiten