Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die ze vergezeld van zijn advies, doorzendt aan den Directeur van o' E en N. Deze in beroep beslissende, zal bij een met rede nen omkleed besluit de beschikking van het Hoofd van plaatselijk bestuur bekrachtigen, aanvullen wiegen of vernietigen en in het laatste geval zelf beslissen 1).

~ Arx 5 Wanneer het Hoofd van plaatselijk bestuur bevindt,

zullende, bij onwilligheid of herhaalde contraventie, de verleende vergunning kunnen worden ingetrokken ).

ART. 6. De Hoofden van plaatselijk bestuur zullen eennauwkeuriq register houden van de aanvragen, bij dezelve tot het oprichten van fabrieken en neringen ontvangen, en van de dispositiën, daarop door hen verleend.

B Strafbepaling. Staatsblad1866 No. 27, gewijzigd bij Stbl. 1906 No. 464.

Indien eene fabriek of nering, bedoeld in de artikelen 1 en 2 van voormelde resolutie (Staatsblad 1836 No. 10), of die na. er mocht worden bepaald als onder de daar bedoelde te beh°or® .

,t nr,npricht zonder eene schriftelijke vergunning van Zfd van plaatselijk bestuur, of wordt voortgezet nadat die verZZ krachtens art. 5 dierzelfde resolutie is ingetrokken, is het" Hoofd van het plaatselijk bestuur bevoegd zulks te beletten, 5? fabriek of nering te sluiten en de werktuigen, daartoe dienende, upr7pnelen of buiten werking te stellen.

De overtreder der voormelde bepalingen wordt daarenboven

van f 25.— niet te boven gaande.

No. 19. BEPALINGEN op het vervoer van vee in Ned.Indië.

Staatsblad 1891 No. 142, zooals het is aangevuld bij Staatsblac

1892 No. 181 en 1902 No. 449 2).

Art 1 Geen buffels of runderen mogen van het eene dis♦ ■ t naar het andere worden vervoerd zonder een geleidebiljet kosteloos af te geven door het hoofd van het district of van eer

1) Zooals die artikelen luiden cfm. Stbll906 no- 464 niet van toepassing i

w» Be..u^ui.™» worden uitfl.re.Kt b,

voer van vee naa. u—ten dat flewesi.

Sluiten