Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Hoofd van gewestelijk bestuur wijst de ambtenaren aan, die bevoegd zijn de aangehaalde koffie te doen wegen en de hoeveelheid te constateeren.

Ten derde :

ART. 1. Op Java, met uitzondering van de door de Hoofden van gewestelijk bestuur aan te wijzen streken, waar koffiecultuur gedreven wordt, en op Madoera mag geen koffie, in welken toestand ook, in hoeveelheden van meer dan één «katti worden vervoerd zonder pas, met dien verstande echter, dat voor koffie in de roode schil een zesde van het gewicht wordtin aanmerking genomen.

Hiervan is uitgezonderd de koffie, die van Gouvernementswege wordt verzonden, gedekt door een geleidebillet van den betrokken pakhuismeester of beheerder van een Gouvernements koffiebereidingsetablissement. 1)

ART. 2. De passen worden kosteloos afgegeven door het Hoofd van gewestelijk bestuur of door de ambtenaren, daartoe door hem aangewezen.

Zij vermelden :

den naam van den aanvrager;

de plaats van herkomst der koffie ;

zoo het vervoer uitgaat van eene landelijke onderneming, de aanwijzing van deze ;

den naam van den geadresseerde ;

de plaats van bestemming (als zoodanig wordt vermeld eene plaats op Java, dan wel een der havens of reeden van dat eiland);

het gewicht van de koffie ;

het aantal colli's met de merken en nummers ;

den weg, langs welken het vervoer moet plaats hebben ;

den dag, waarop de geldigheid van den pas vervalt.

ART. 3. De weg, langs welken het vervoer moet plaats hebben, wordt bepaald overeenkomstig de opgaaf van den aanvrager, ten ware de opgegeven weg naar het oordeel van den ambtenaar, met de afgifte van den pas belast, zonder noodzakelijkheid een andere is dan de gebruikelijke, ïn welk geval de pas wordt geweigerd.

ART. 4. De tijd, gedurende welken de pas geldig blijft, wordt bepaald overeenkomstig de aanvraag, voor zoover die tijd niet te lang voorkomt.

1) Zooals dit art. luidt cfm. Stbl., 1903 no. 144.

Sluiten