Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ART. 5. Tijdens het vervoer kan, op verzoek van den vervoerder, de aanwijzing van den weg veranderd of de termijn van geldigheid verlengd worden door de ambtenaren, met de afgifte van passen belast, die daarvan doen blijken door eene aanteekening op den pas te stellen.

ART. 6. Bij de afgifte van eenen pas kan de voorwaarde worden gesteld, dat hij niet geldig zal zijn, vóórdat daarmede de te verzenden koffie zal zijn vergeleken en daarop van de hoeveelheid, die verzonden is, eene aanteekening zal zijn gesteld.

Die vergelijking geschiedt—en die aanteekening wordt gesteld - door degenen, die daartoe door den ambtenaar, die den pas afgaf, worden aangewezen.

ART. 7. De passen, andere dan die voor afvoer van landelijke ondernemingen, waar koffie wordt geteeld, worden niet afgegeven, dan voor zoover, ten genoegen van den ambtenaar, met de afgifte belast, de wettige herkomst van de te vervoeren koffie is aangetoond.

Wanneer de aanvrager zich bezwaard acht met de weigering door een ander dan het Hoofd van gewestelijk bestuur, kan hij de beslissing van dat hoofd inroepen.

Art. 8. Landbouwondernemers geven voor elk oogstjaar de hoeveelheid koffie op, die zij rekenen te zullen afvoeren.

Na een door het Hoofd van gewestelijk bestuur te bepalen dag, worden hun geen passen uitgereikt, vóórdat zij aan die verplichting ten aanzien van den oogst van het loopende jaar hebben voldaan.

Passen worden niet uitgereikt voor grootere hoeveelheden dan de opgegevene, tenzij ten genoegen van het Hoofd van gewestelijk bestuur is aangetoond, dat zij noodig zijn voor den afvoer van op wettige wijze verkregen koffie.

Het Hoofd van gewestelijk bestuur beslist in hoever tuinen of erven, waarop koffie wordt geteeld, voor de toepassing van dit en het vorig artikel, als landbouwondernemingen kunnen worden aangemerkt.

ART. 9. Van de afgegeven passen worden registers aangehouden volgens een door den Gouverneur-Generaal vast te stellen model.

De aanvrager stelt in dat register zijne handteekening, ten bewijze van de ontvangst van den pas, of geeft een afzonderlijk re?u af, ingericht op eene door den Gouverneur-Generaal te bepalen wijze.

Sluiten