Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No 22 VOORSCHRIFTEN tot uitvoering van de ordonnantie in Staatsblad 1901 no. 210, houdende bepalingen tot tegengang van de onttrekking van koffie aan de verplichte levering 1).

Staatsblad 1901 no. 248.

Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië van 5 Juli 1901 no. 15.

Gelet enz.;

Is qoedgevonden en verstaan:

Eerstelijk: Met intrekking van de besluiten van 8 October

1879 no. 2 (Staatsblad no. 288) en 29 Maait 1883 no.

(Staatsblad no. 100), tot uitvoering der ordonnantie van 30 Mei

1901 (Staatsblad no. 210):

I. Vast te stellen de aan dit besluit gehechte modellen.

a. van den pas voor het vervoer van koffie;

b. van het register van afgegeven passen letter A,

c. van het repu voor de ontvangsten van een pas,

II. Te bepalen als volgt:

a. op de achterzijde van de, overeenkomstig het bij § I. ö bedoeld model, afgegeven passen zal aan den voet der bladzijde worden afgedrukt de tekst van de artikelen 11 en 20 van de reeds genoemde ordonnantie van 30 Mei 1901 (Staatsblad no. 210); .

b. de regus voor de ontvangst van passen worden ingenaaid

en bewaard ;

c. het register van afgegeven passen letter A wordt door het Hoofd van gewestelijk of van plaatselijk bestuur op de qebruikelijke wijze gefolieerd en geparafeerd,

d. dadelijk na de afgifte van een pas wordt door den afgever een door hem onderteekend extract uit het Register Letter A., bevattende de kolommen 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11, rechtstreeks, zonder geleidebrief, gezonden aan het Hoofd van plaatselijk bestuur, waaronder de plaats van bestem-

minq der koffie ressorteert.

Inqeval van verlenging van den termijn van geldigheid van den pas wordt aan dat Hoofd mede terstond kennis qegeven van den dag, waarop de pas alsdan vervalt.

Inqeval de inlevering van den pas volgens artikel 1 van Ten derde" van voormelde ordonnantie moet geschieden bij een ander dan het Hoofd van plaatselijk bestuur, zendt

1) Zie No. 21 hiervoor.

Sluiten