Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze het extract en de kennisgave, hiervoren bedoeld, aan dien ander;

e. degenen, aan wie de passen moeten worden ingeleverd, houden een register aan, volgens het aan dit besluit gehecht model B, dat eveneens door het Hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur wordt gefolieerd en geparafeerd.

Wanneer blijkt dat een pas niet tijdig is ingeleverd, wordt het noodige verricht voor de gerechtelijke vervolging.

De ingeleverde passen worden na gemaakt gebruik aan den afgever teruggezonden.

No. 23. NADERE wijziging en samenvatting der bepalingen omtrent de toelating van bijzondere personen tot het bereiden der koffie, welke in Nederlandsch Indië aan het Gouvernement moet worden geleverd.

Staatsblad 1899 no. 208, zooals het is gewijzigd bij Stbl. 1900 no. 329. De GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-1NDIË

Doet te weten:

Dat Hij, het wenschelijk achtende, in de bij de ordonnantie van 20 April 1891 (Staatsblad no. 110) vastgestelde bepalingen omtrent de toelating van bijzondere personen tot het bereiden der koffie, welke in Nederlandsch-Indië aan het Gouvernement moet worden geleverd, zooals die bepalingen bij de ordonnantiën van 14 Juni 1893 (Staatsblad No. 134) en 8 April 1895 (Staatsblad No. 72) zijn gewijzigd en aangevuld, nader wijziging te brengen en om die bepalingen, zooals zij daarna luiden, in ééne ordonnantie samengevat, af te kondigen;

Heeft goedgevonden en verstaan :

Te bepalen, dat omtrent de toelating van bijzondere personen tot het bereiden der koffie, welke in Nederlandsch-Indië aan het Gouvernement moet worden geleverd, voortaan zal gelden hetgeen volgt:

ART. 1. (1). Het is aan ieder, op daartoe bekomen licentie van het Hoofd van gewestelijk bestuur, vergund de koffie, die in Nederlandsch-Indië aan het Gouvernement moet worden geleverd, voor degenen, die daartoe hun product aanbieden, fabriekmatig te bereiden, ter aflevering daarna aan de Gouvernementspakhuizen.

(2) De licentie geeft aan over welken kring van dessa's de vergunning tot opkoop namens het gouvernement en bereiding

Sluiten