Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(6) Tot zekerheid voor de schade, welke het product Op eenig bereidings- of inkoops-etablissement door brand wordt toegebracht, is de ondernemer verplicht jaarlijks ten behoeve van het Gouvernement van Nederlandsch-Indië het vermoedelijk aldaar te bereiden product, door hem in overleg met het Hoofd van plaatselijk bestuur geschat op zijne kosten, tegen brandschade alsmede tegen die, welke door de eventueel aangewende middelen ter blussching of stuiting van brand aan de koffie mocht overkomen, te verzekeren en de betrekkelijke polissen bij het Hoofd van gewestelijk bestuur te deponeeren.

(9) Met den inkoop van het product van de bevolking mag niet worden aar gevangen alvorens de betrekkelijke assurantiepo issen en de quitantias van betaalde premies ten bureele van het Hoofd van gewestelijk bestuur zijn gedeponeerd.

ART. 8. (1) Het Gouvernement heeft ook dan, wanneer de ondernemer de beschikking en het beheer over zijne goederen verloren heeft, het recht om met uitsluiting van ieder ander, ter voltooiing van fabriekmatige bereiding der op het etablissement aanwezige koffie, zich tijdelijk te stellen in het bezit van het etablissement met alle daartoe behoorende, zoo onroerende als roerende goederen, en zulks totdat de fabriekmatige bereiding van alle op het oogenblik der inbezitneming op het etablissement aanwezige koffie zal zijn voleindigd, en die koffie van daar zal zijn weggevoerd.

(2) De kosten van inkoop dier koffie worden aan den ondernemer of zijne schuldeischers terugbetaald. Het prijsverschil, bedoeld in artikel 7, alinea 3, komt hem of hun ten goede na aft/ek van de door het Gouvernement voor de voltooiing der bereiding gemaakte kosten.

(3) De uitoefening van het in alinea 1 omschreven recht van het Gouvernement wordt opgedragen aan de Hoofden van gewestelijk bestuur.

(4) Tot die uitoefening willende overgaan, geeft het betrokken Hoofd van gewestelijk bestuur hiervan bij een aan het etablissement te beteekenen deurwaardersexploit aan den ondernemer kennis.

(5) De ondernemer is verplicht binnen 24 uur na de beteekening van het deurwaardersexploit, het Hoofd van gewestelijk bestuur, dan wel een door dezen bij die akte aargewezen ambtenaar, voor het Gouvernement in het bezit te stellen van het etablissement met alle daartoe behoorende, zoo onroerende

Sluiten