Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ais roerende goederen, daaronder begrepen de boeken en andêrê tot het beheer betrekkelijke bescheiden en voorwerpen.

(6) Bij gebreke hiervan is het Hoofd van gewestelijk bestuur dan wel de door dezen bij het deurwaardersexploit aangewezen ambtenaar bevoegd zich daarvan, desnoods met behulp van den sterken arm, voor het Gouvernement in het bezit te stellen.

Art. 9. Het Gouvernement behoudt zich voor om, zulks wenschelijk achtende, andere overeenkomsten te sluiten tot bereiding van aan den Lande te leveren koffie met afwijking van de hierboven gestelde bepalingen en voorwaarden.

No. 24. BEPALINGEN tot tegengang van het berooven der koffieheesters van hunne bladeren.

Staatsblad 1899 No. 115.

1. Voor zooveel het door de Hoofden van gewestelijk bestuur noodig geoordeeld en bepaald wordt in de door hen aan te wijzen streken, is op Java en Madoera verboden het zonder vergunning vervoeren, doen vervoeren, of in ontvangst of bewaring nemen van koffiebladeren, in elke of boven eene door het Hoofd van gewestelijk bestuur te bepalen hoeveelheid.

Het Hoofd van gewestelijk bestuur bepaalt de voorwaarden, waaronder de vergunningen worden verleend, wijst de ambtenaren aan, die tot het verleenen der vergunning bevoegd zijn en regelt de wijze, waarop aan zijne besluiten, in d'eze ordonnantie bedoeld, de noodige openbaarheid wordt gegeven.

Overtreding van dit verbod wordt gestraft met eene geldboete van zes tot vijfentwintig gulden öf, voor europeanen en met hen gelijkgestelden, met gevangenisstraf van één tot zes dagen en voor inlanders en met hen gelijkgestelden, met tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van drie tot vijftien dagen.

De bij het ontdekken der overtreding aangetroffen koffiebladeren worden in beslag genomen en vernietigd.

No. 25. BEPALINGEN nopens den invoer van planten en zaden van koffiesoorten en variëteiten, afkomstig uit Amerika.

Staatsblad 1901 No. 363. DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-INDIË

doet te weten:

Dat Hij, het noodzakelijk achtende, de verbodsbepalingen,

vastgesteld bij de ordonnantie van 1 September 1888 (Staats-

7*

Sluiten