Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blad No 148) en gewijzigd bij de ordonnantie van 10 September 1894 (Staatsblad No. 196) in te trekken en te vervangen door bijzondere bepalingen nopens den invoer van planten en zaden van koffiesoorten en variëteiten, afkomstig uit Amerika,

Heeft goedgevondenen verstaan: torrlK*r 1RRR

Met intrekking van de ordonnantie van 1 September 188 (Staatsblad No. 148), zooals zij is gewijzigd bij de ordonnantie vïn 10 September 1893 (Staatsblad No. 196) en met afwijking In zoover van artikel 1 de, ordonnantie van 21 Mei 1899 (Staatsblad No. 165) 1) te bepalen als volgt:

ART 1. De invoer van planten en zaden van koffiesoorten en variëteiten, afkomstig uit Amerika, is beperkt tot de haven van Tandjong-Priok en mag niet geschieden dan n; schriftelijke toestemming van den Directeur van s Lands Plan

tentuin te Buitenzorg of van een daartoe door hem aangewezen

^Deze^ beperking geldt eveneens de kisten, tonnen manden zakken, vaten en andere voorwerpen, dienende of gedien hebbende tot verpakking van de bij het vorig lid bedoelde planten en zaden.

ART 2 Alvorens de in artikel 1 bedoelde vergunning te verleenen kan de Directeur van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg Ifde doir hem aangewezen deskundige de noodig geachte desinfectie van het ingevoerde plantmatenaal voorschrijven, dan wel od kosten van den importeur doen geschieden.

Ook kunnen zt). zoo „ood.g, gelasten, dat bedoe d mater,aal op kosten van den importeur vernietigd wordt, zonder dat deze ter zake aanspraak zal kunnen doen gelden op eenige vergoeding.

ART. 3. Overtreding van de verbodsbepalingen bedoeld in artikel 1, wordt gestraft met eene geldboete van f 1000 (ee duizend qulden) tot f 10,000 (tien duizend gulden)

De vernietiging der in strijd met die verbodsbepalingen ingevoerde planten, zaden en verpakkingsvoorwerpen kan in het vonnis, zelfs bij vrijspraak, gelast worden.

No. 26. MAATREGELEN tot wering van de San José schildluis (Aspidiotus perniciosus).

Deze maatregelen, opgenomen in Staatsblad 1899 No. 165, zooals het is gewijzigd bij Stbl 1906 No. 49, zijn ingetrokken bij Stbl. 1909

No. 78.

1) Zie No. 26 hierachter.

Sluiten