Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Desgelijks is de invoer toegelaten van zoogenaamd klip- of steenzout en van zout voor geneeskundig gebruik, omtrent welk laatste van kracht blijft de ordonnantie van 12 Januari

1879 (Staatsblad No. 14). 1)

Ruw zout, gebezigd om goederen, aan bederf onderhevig, daartegen te vrijwaren, mag, met die goederen verpakt, worden ingevoerd, doch in geen grootere hoeveelheid dan voor het beoogde doel noodzakelijk is, ter beoordeeling van den eerstaanwezenden ambtenaar der in- en uitvoerrechten en accijnzen. 2)

ART. 7. Overtreding van een der verbodsbepalingen, vervat in de artikelen 1, 3 en 4, zoomede het vervoer of het bezit van zout, waarvan de wettige herkomst niet kan bewezen worden, wordt, behalve met verbeurdverklaring van het in beslag genomen zout, gestraft:

a. indien de hoeveelheid zout minder dan één picol bedraagt, voor europeanen en met hen gelijkgestelden, met gevangenisstraf van één tot acht dagen of geldboete van f 10.— (tien gulden) tot f 100.— (één honderd gulden), en voor inlanders en met hen gelijkgestelden, met eene geldboete van f 10.— (tien gulden) tot f 100.— (één honderd gulden), of tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van ten hoogste drie maanden;

b. indien de hoeveelheid zoüt een picol of meer bedraagt, voor europeanen en met hen gelijkgestelden, met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en eene geldboete van ten hoogste f 500.— (vijfhonderd gulden) en voor inlanders en met hen gelijkgestelden, met dwangarbeid buiten den ketting van acht dagen tot drie maanden en eene geldboete van ten hoogste f 500.— (vijfhonderd gulden).

Ingeval van overtreding van artikel 3 wordt de aan den overtreder verleende vergunning tot zoutaanmaak bovendien ingetrokken.

Voer- of vaartuigen, gespannen- en lastdieren, door middel waarvan de overtreding is gepleegd, zullen verbonden en executabel kunnen worden verklaard voor de' betaling van de opgelegde boeten en de gerechtskosten.

Zie beDalinaen od den invoer van zout voor industrieele doeleinden Stbl. 1907 No. 544. Ten eerste De invoer van "out, niet uit de Gouvernements pakhuizen afkomst,g. in streken buiten het gebied, waar het zoutmonopolie werkt, is voor industrieele Voeteinden tegen betaling van het verschuldigd invoerrecht alleen toegelaten in de v00raf oo neraal voor dien invoer aangewezen havens, onder voorbehoud, dat het zout_J°° P kosten van den invoerder en ten genoegen van den eerstaanwezenden ambtenaar der in en uitvoerrechten en accijnzen door vermenging met vreemde bestanddeelen voor de con

sumptie onbruikbaar wordt gemaakt. „Afrpripn tPnpliik met

Ten tweede: Deze ordonnantie wordt gerekend in werking te zijn getreden tegelijk, me

de wet van 25 Mei 1907 (Indisch Staatsblad No. 263.)

2) Zooals de slotwoorden luiden cfm. Stbl. 1884 No. 104, en de 2de alinea cfm. Stbl.

1509 No, 96.

Sluiten