Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4) De verdeeling tusschen meerdere aanbrengers, aanhalers of andere deelgerechtigden geschiedt door het Hoofd van gewestelijk bestuur, naar gelang van ieders verdiensten.

(5) Aandeelen, waarop niemand aanspraak heeft, blijven mede beschikbaar voor de toekenning van buitengewone belooningen op den voet van de slotbepaling in het eerste lid.

(6) De voorschriften van artikel 2 van de resolutie van 16 September 1833 No. 6 [Staatsblad No. 56] en van artikel 1, la b, van het besluit van 18 September 1853 No. 5 [Staatsblad No. 73], alsmede van het besluit van 11 April 1874 No. 14 (Staatsblad No. 106) blijven gehandhaafd.

(7) Wanneer het, naar het oordeel van het Hoofd van gewestelijk bestuur, niet twijfelachtig is, dat de verbeurdverklaring van eenige partij aangehaald opium door den rechter zal worden uitgesproken, zoomede indien de eigenaren van het aangehaald opium, daaronder begrepen de zaken, bedoeld in de tweede alinea van artikel 1, niet bekend zijn of uit anderen hoofde geene strafvervolging wegens overtreding kan worden ingesteld, geschiedt de uitkeering op de wijze, als bij de vorige alinea s is aangegeven, binnen acht dagen na ontvangst der in de eerste alinea van artikel 10 bedoelde verklaring van den Directeur van de fabriek der Opiumregie of van den scheikundige bij die fabriek 1).

ART. 13. De voorschriften van deze ordonnantie zijn niet van toepassing op den invoer, den eigendom, het bezit, het vervoer en den verkoop van opium en de andere in artikel 1 genoemde zaken voor geneeskundig gebruik, behoudens de daaromtrent bestaande of nader vast te stellen bepalingen.

Overgangsbepaling.

ART. 14. Bereid opium, van den pachter van het recht tot den verkoop van opium in het klein in een der residentiën van lava en Madoera, waar de Opiumregie wordt ingevoerd, verkregen vóór die invoering, behoudt in de residentie, waar het werd verkregen, zijn karakter van wettige herkomst gedurende de eerste acht dagen na het tijdstip dier invoering,

Ten tweede: Te bepalen, dat voor die gedeelten van het gebied der Opium- regie op Java en Madoera, waar de invoer, het bezit, het vervoer en de verkoop van opium zijn verboden, de alinea's 5 en volgende van artikel 4 der bepalingen, opgenomen in de ordonnantie van 23 December 1890 (Staatsblad No. 254/, worden vervangen door:

1) Zooals deze alinea luidt cfm Stbl. 1906 no. 3X7,

Sluiten