Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de ten noorden van dien weg gelegen gedeelten van het gebied der desa's Weroe, Pengampon en Palimanan;

c. op het district Wringln van de afdeeling Besoeki der residentie Besoeki;

d. op het district Tjahjana van de afdeeling Poerbolinggo der residentie Banjoemas.

VIII. bij Staatsblad 1892 No. 166 art. 1

a. op de Tegalwaroe-landen, bestaande uit de districten Soemedang, Tjampel, Tegalwaroe en Kandangsapi der residentie Krawang;

b. op het district Gantoengan afdeeling Tegal.

c. op het district Paninggaran afdeeling Pekalongan.

d. op het district Karangkobar van de afdeeling Banjoemas en de 2 volgende gedeelten van het district Poerbolinggo, afdeeling van dien naam:

le. de streek, ten noorden begrensd door de Tjambrarivier, ten westen en zuiden door de Klawing-rivier, ten oosten door het district Tjahjana.

2e. de streek, ten noorden en westen begrensd door de Klawing-rivier, ten zuiden door de Serajoe rivier, en ten oosten door het district Tjahjana.

IX. bij Staatsblad 1893 No. 271, 1907 No. 422 art. 1 ten 2e:

a. op de afdeelingen Madjalengka, Galoeh en Koeningan, het district Soember der afa. Indramajoe en de districten Beber en Mandirantjan der afd. Cheribon in de residentie Cheribon, zoomede in dat gedeelte van laatstgenoemde afdeeling, dat gelegen is ten noorden van den grooten weg, loopende van Karangsambong langs Palimanan tot de kust bij de desa Kebonwaroe, en zulks met uitzondering van de ten noorden van dien weg gelegen gedeelten van het gebied der dessa's Weroe, Pengampon en Palimanan.

X. bij Staatsblad 1904 No. 353 art. 1:

a. op de districten Wonosari en Wringin, zoomede in het onderdistrict Poedjer van het district Tamanan en de 10 desa's Tenggarang, Tangsilkoelon, Pasoban, Dawoehan, Lodjadjar, Kasemek, Pekalongan, Kadjar, Kademangan wetan en Gebang, gelegen in het onderdistrict Tenggarang van het district Bondowoso, welke vier genoemde districten behooren tot de afdeeling Bondowoso der residentie Besoeki.

XI. bij Staatsblad 1903 No. 271, vervangen door Staatsblad 1905 No. 481;

Sluiten